Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae prosiect peilot Tîm Adnoddau Cymunedol 3ydd Sector Ceredigion yn cynnig cyfres chwe wythnos o hyd o ymyraethau cofleidiol targedig dwys i gleientiaid.

Mae'r ymyraethau hyn yn anelu at wella ansawdd bywyd y cleient ac yn atal dychwelyd i'r ysbyty trwy ddarparu cymorth yn y cartref ar ôl rhyddhau o'r ysbyty, a gwybodaeth a chyngor i sicrhau bod amodau'r cartref y gorau posibl, bod yr incwm yn cael ei uchafu trwy fudd-daliadau, a bod pob cymorth ymarferol sydd ar gael yn ei le. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnwys darparu addasiadau i'r cartref ac, ble y mae ar gael, yn cynnig gwasanaeth ymgyfeillio. Trwy wella amgylchiadau cartref y person, mae llawer o'r straenachoswyr ar eu hiechyd yn cael eu hosgoi.

Ariennir y partneriaid prosiect – Age Cymru Ceredigion, Canolfan Cyngor ar Bopeth, Y Groes Goch, Royal Voluntary Service a Gofal ac Atgyweirio - o dan y Gronfa Gofal Canolraddol, dan arweiniad Bwrdd Iechyd Hywel Dda ac adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion, ac fe'u gweinyddir gan CAVO, sef Cyngor Gwirfoddol Sirol Ceredigion.

Mae'r partneriaid wedi treulio dau chwarter cyntaf y peilot yn cefnogi ryw 140 o gleientiaid, gan ddiffinio'r prosiect yn barhaus ac yn ei addasu er mwyn cynhyrchu cynllun a fydd, os caiff ei ddwyn ymlaen ar ôl diwedd y cyfnod ariannu ICF ym mis Mawrth 2018, yn gallu delio â'r cyfaint mawr o atgyfeiriadau a fyddai'n ddisgwyliedig gan weithwyr proffesiynol Iechyd/Gwasanaethau Cymdeithasol wedi'u lleoli o fewn Porth Gofal (y Ganolfa Alw), meddygfeydd Meddygon Teulu, Gwasanaethau Cymdeithasol, a thimau eraill yn y sir sy'n darparu cymorth cymdeithasol a meddygol.

Cymerir yr atgyfeiriadau cychwynnol gan y Groes Goch Brydeinig, sydd wedyn yn cysylltu â phartneriaid prosiect priodol yn unol ag anghenion cleientiaid. Os ydych chi neu berthynas neu gyfaill ar fin cael eich rhyddhau o'r ysbyty ac angen gwasanaeth cymorth yn y cartref, cysylltwch â'r Groes Goch Brydeinig ar 01239 615 945 i drafod a ydych chi'n gymwys.