Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

CYNLLUNIO I’R DYFODOL

Mae ein Gwasanaeth Cynllunio i’r Dyfodol ar gyfer pobl 50 oed a throsodd sydd yn wynebu sefyllfa  arwyddocaol mewn bywyd.

Cynllunio i’r Dyfodol
Mae cynllunio yn ran o fywyd pob dydd.  Bydd ein Gwasanaeth Cynllunio i’r Dyfodol  yn eich cynorthwyo a hwyluso i gael tawelwch meddwl sydd yn dod gyda’r cynllunio.

Gall ein Gwasanaeth Cynllunio i’r Dyfodol newydd gefnogi gyda’r canlynol:

Llunio Ewyllys
Mae cael Ewyllys mewn lle yn caniatáu i'ch anwyliaid ddatrys popeth yn ddi-drafferth. Heb Ewyllys, mae yna rai rheolau sy'n pennu sut y dylai'r arian, yr eiddo a'r meddiannau gael eu dyrannu, ac efallai nad dyna'r hyn y byddech yn dymuno. Mae'n werth cofio hefyd na all partneriaid di-briod etifeddu oddi wrth ei gilydd oni bai bod Ewyllys mewn lle a gallasai unrhyw ddymuniad i’ch plant beidio cael eu cyflawni. Mae hefyd yn bwysig, os ydych chi'n ail-briodi neu fod amgylchiadau'n newid, eich bod yn newid eich Ewyllys yn unol â hynny.

Pŵer Atwrnai Cyfreithiol
Dogfen gyfreithiol yw hon sydd yn eich galluogi i apwyntio un neu fwy  o bobl i’ch cynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan, pe bai chi yn methu.   Mae hyn yn atal dieithryn, neu unrhyw un nad ydych yn ymddiried ynddynt, o allu cael unrhyw rym dros benderfyniadau am faterion yn ymwneud a’ch llesiant.

Penderfyniad Rhagflaen (Ewyllys Fyw)
Mae Penderfyniad Rhagflaen yn caniatáu i chi fynegi'ch dymuniadau i wrthod triniaeth feddygol yn y dyfodol. Dim ond mewn sefyllfa ble na fyddech yn gallu cyfleu neu  gyfathrebu eich dymuniadau fyddai hyn yn berthnasol.

Cysylltwch â ni er mwyn trafod unrhyw un o’r materion yma neu
unrhyw bryderon sydd gennych; a hynny gyda chyfrinachedd ac o fewn eich cartref.

Gwynedd:  Bethan Edwards Newport ar  01286 677711
Ynys Môn:   Sylvia Targett ar 01286 685922
Neu cysylltwch gyda’r brif swyddfa ar 01286 677711

Gadael etifeddiaeth
Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn elusen annibynol leol sydd wedi ymrwymo i gefnogi pobl hŷn sydd ein hangen.  Os ydych yn penderfynu gadael rhodd yn eich ewyllys i ni, byddwch yn ein cefnogi i wella
ansawdd bywyd pobl hŷn yng Ngwynedd a Môn.

Mae unrhyw rôdd yn werthfawr i Age Cymru Gwynedd a Môn ac rydym yn wir ddiolchgar am unrhyw rôdd a fuasech yn ei adael i ni, yn dilyn cymryd gofal o’ch teulu a ffrindiau yn gyntaf wrth gwrs.  Po bynnag werth eich rhôdd, buasai yn chwarae rhan werthfawr mewn darparu cymorth i rai sydd ein hangen.