Cadw'n Gynnes

Mae cadw’n gynnes yn hanfodol bwysig i iechyd da. Mae ein cyrff yn gweithio’n galetach yn ystod tywydd oerach, sy’n golygu ein bod yn fwy agored i heintiau a salwch. Mae pawb yn fwy tebygol o gael annwyd neu’r ffliw yn y gaeaf, ond mae’r tywydd oer yn gallu arwain at rai problemau iechyd mwy difrifol fel trawiad ar y galon, strôc a niwmonia. Mae pobl hyn yn wynebu perygl penodol gan na allwn reoli tymheredd ein cyrff cystal, ac rydym yn llai sensitif i’r tywydd oer.

Peidiwch â throi’r gwres canolog i lawr er mwyn arbed arian ar eich biliau tanwydd; gweler ein hawgrymiadau canlynol ar gyfer gwresogi’ch cartref yn effeithiol.

Cyngor ar wresogi’ch cartref yn effeithiol ac arbed ynni

Wrth i gostau ynni gyrraedd eu lefel uchaf erioed, gall mesurau syml i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon yn y cartref gael effaith sylweddol ar eich biliau ynni. Drwy ddewis y tymheredd cywir ar gyfer eich system wresogi (rhwng 18ºC a 21ºC, neu 64ºF a 70ºF), gallwch gadw’ch cartref yn gynnes a chael biliau llai. Gweler y cyngor canlynol ar wresogi’ch cartref yn effeithiol.

 • Cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru yw Nyth. Mae’n anelu at leihau nifer y cartrefi sydd mewn tlodi tanwydd a gwneud cartrefi Cymru’n gynhesach a defnyddio tanwydd yn fwy effeithiol.  Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd ac am ddim ar arbed ynni, rheoli arian, hawlio budd-daliadau ac a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i’ch cartref am ddim o dan y cynllun.  Os ydych yn poeni am gostau cynhesu eich cartref, gallwch ffonio 0808 808 2244 yn rhad ac am ddim o linell dir neu ffôn symudol.  Ewch i Nyth

 • Ceisiwch arbed ynni os yn bosibl: er enghraifft, trwy ddiffodd teclynnau yn lle eu cadw yn y modd segur, cyfnewid bylbiau cyffredin am fylbiau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon ac yn defnyddio un rhan o bump o’r trydan, a dim ond berwi cymaint o ddwr ag sydd ei angen yn y tegell. I gael cyngor di-dâl, annibynnol a lleol ar ynni, ffoniwch yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar 0800 512 012 neu ewch i   Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

   
 • A ydych yn ei chael hi’n anodd talu’ch bil trydan neu nwy? Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni cyn gynted ag y bo modd. Bydd Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes hefyd yn rhoi cyngor i chi ar dariffau llai neu ‘gymdeithasol’ sy’n cynnig prisiau mwy fforddiadwy i gwsmeriaid ar gyfer nwy a thrydan. Ffoniwch 0800 33 66 99 neu ewch i wefan Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes

 • Taliad Tanwydd Gaeaf – mae’n bosibl y cewch daliad tanwydd gaeaf ar gyfer gaeaf 2013/14 os ydy’r ddau bwynt canlynol yn gymwys i chi:
  -    rydych wedi cyrraedd yr oedran cymhwyso (wedi’ch geni ar neu cyn 5 Ionawr 1952)
  -    rydych yn byw fel arfer ym Mhrydain neu Ogledd Iwerddon ar unrhyw ddiwrnod yn ystod wythnos 16-22 Medi 2013
  Gall y taliad hwn fod rhwng £100 a £300 yn dibynnu ar eich sefyllfa. I gael gwybod a ydych yn gymwys i gael y taliad hwn a sut i gyflwyno cais, ffoniwch y Llinell Gymorth Taliadau Tanwydd Gaeaf ar 08459 15 15 15.

 • Taliad Tywydd Oer.  Mae’r rhain yn cael eu gwneud yn ystod cyfnodau o dywydd oer iawn er mwyn helpu pobl i dalu am gostau gwresogi ychwanegol. Er mwyn cael Taliad Tywydd Oer, mae’n rhaid i’r tymheredd cyfartalog, neu’r tymheredd cyfartalog disgwyliedig, lle rydych chi’n byw, gael ei gofnodi fel 0ºC am saith diwrnod yn olynol. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael Taliadau Tywydd Oer os ydych chi’n cael Credyd Pensiwn. Nid oes angen cyflwyno cais; byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer fel mater o drefn os ydych yn gymwys. Os ydych yn credu y dylech fod wedi cael Taliad Tywydd Oer ond heb ei dderbyn hyd yma, cysylltwch â’ch canolfan pensiynwyr neu ffoniwch y Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 99 1234.

 • Gwybod sut i reoli’ch system wresogi. Gofynnwch i’ch teulu neu’ch ffrindiau am gymorth, neu cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol am gyngor di-dâl. Ffoniwch 029 2057 6286 i gael gwybod sut i ddod o hyd i’ch asiantaeth leol. Os na allwch wresogi pob un o’r ystafelloedd a ddefnyddiwch, dylech wresogi’r lolfa gydol y dydd a’ch ystafell wely ychydig cyn mynd i’r gwely.

 • Os ydych yn dibynnu ar olew i wresogi’ch cartref, dylech ystyried ffurfio grwp prynu gyda ffrindiau a chymdogion lleol i gael disgownt drwy swmp brynu.

Ffynonellau eraill o wybodaeth a chefnogaeth ariannol 

 

Cysylltu â ni

Cydlynir Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn gan Age Cymru, elusen newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl hyn. Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach ar ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, os hoffech chi archebu pecyn gwybodaeth neu adnoddau ymgyrchu neu os ydych chi’n cynnal digwyddiad gellir ei gynnwys yn ein hadran digwyddiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Age Cymru
Ty John Pathy
13/14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ
 
Ffôn: 029 2043 1555
Ffacs: 029 2047 1418

Gallwch hefyd gysylltu â ni neu ofyn gwybodaeth Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn e-bostio’ch neges kwtw@agecymru.org.uk

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: