Ffynonellau eraill o gyngor a gwybodaeth ariannol

Ffynonellau eraill o gyngor a gwybodaeth ariannol bob blwyddyn, gallai miloedd o bensiynwyr bregus yng Nghymru fod yn colli’r cyfle i fanteisio ar yr holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl i’w cael. Os ydych yn cael trafferth talu’ch biliau, mae nifer o sefydliadau a all eich helpu i weld a oes gennych hawl i gael budd-daliadau ac i roi cyngor i chi ar sut i’w hawlio. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth.

 

Cynllun Disgownt Cartref Clyd

Mae’r Cynllun Disgownt Cartref Clyd yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr ynni sy’n cymryd rhan yn y cynllun roi ad-daliad ar eu bil trydan i grwp penodol o’u cwsmeriaid hyn sydd ar incwm isel. Bydd y Llywodraeth yn rhoi gwybod i gyflenwyr pa gartrefi i’w cefnogi drwy rannu data cyfyngedig rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r cyflenwyr ynni. Mae cymhwyster yn gysylltiedig yn benodol â’r math o fudd-daliadau a dderbyniwch ac, yn achos y gaeaf hwn, cewch ad-daliad o £135 oddi ar eich bil trydan. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Linell Gymorth y Cynllun Disgownt Cartref Clyd ar 0845 603 9439 (ar agor Llun-Gwe, 8am-6pm).

Grantiau gan Gwmnïau Cyflenwi Trydan a Nwy

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflenwr ynni i leihau allyriadau carbon drwy fuddsoddi mewn mesurau defnyddio ynni’n effeithlon mewn cartrefi, fel inswleiddio. Gallwch fanteisio ar grantiau a chynigion gan unrhyw gwmni ynni, hyd yn oed os nad ydynt yn cyflenwi’ch trydan a nwy. Mae’r rhan fwyaf o’r cwmnïau yn cynnig cymorthdaliadau, waeth beth yw eich incwm neu’ch oed; ac mae grantiau llawn ar gael i ddeiliaid cartrefi sy’n 70 oed a throsodd, yn anabl neu ar incwm isel.

 Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes ar 0800 33 66 99 i siarad â chynghorydd ynghylch y cymorth y mae cwmnïau ynni yn ei gynnig yn eich ardal. Neu, ewch i wefan Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes (saesneg unig) lle gallwch ddod o hyd i’r help sydd ar gael yn eich ardal chi yn ôl y cod post. Mae darparwyr ynni hefyd wedi ffurfio partneriaeth gyda’r Llywodraeth i roi gwybodaeth uniongyrchol i ddefnyddwyr am y mentrau hyn.

Grantiau cynghorau lleol

Os ydych ar incwm isel, efallai y gall eich cyngor lleol eich helpu i wella a thrwsio eich cartref, drwy ei inswleiddio. Cysylltwch â’ch cyngor lleol i weld a ydych yn gymwys i gael grant.

Gwasanaeth Pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn rhan o Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU. Mae ganddo rwydwaith o ganolfannau sy’n delio ag ymholiadau a hawliadau gan bobl sydd neu ar fin bod yn bensiynwyr. Gallwch hefyd wneud apwyntiad ymlaen llaw i drefnu i gynghorydd ddod i’ch gweld yn eich cartref os oes angen neu i’ch cyfarfod mewn un o nifer o fannau Gwybodaeth am Wasanaethau Lleol ledled Cymru. I gysylltu â’r gwasanaeth, ffoniwch 0845 60 60 265 8am-8pm, Llun – Gwener (ffôn destun 0845 60 60 285). Gall cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg ac sy’n byw yng Nghymru ffonio 0845 60 60 275 (ffôn destun 0845 60 60 295). Neu ewch i’r Gwasanaeth Pensiwn

Age Cymru

I ddod o hyd i’ch swyddfa bartner Age Cymru leol i gael cyngor ar fudd-daliadau, ffoniwch linell gyngor Age UK ar 08000 223 444. Cliciwch i lawrlwytho copi o arweiniad Age Cymru: Mwy o arian yn eich poced: Canllaw i hawlio budd-daliadau ar gyfer pobl sy’n hŷn nag oed pensiwn  

Canolfan Cyngor ar Bopeth

Bydd eich canolfan leol yn gallu rhoi cyngor i chi ar fudd-daliadau, gwresogi, grantiau a dyledion. Chwiliwch yn y llyfr ffôn lleol i ddod o hyd i’ch canolfan leol.

GOV.UK

GOV.UK yw gwefan swyddogol Llywodraeth y DU ar gyfer dinasyddion. Mae ganddi adran ar arian, trethi a budd-daliadau, gan gynnwys cynghorydd budd-daliadau a all eich helpu i gael gwybodaeth am y budd-daliadau a’r credydau treth y gallech fod â hawl iddynt. Ewch i GOV.UK (saesneg unig) i gael rhagor o wybodaeth.

Grantiau a benthyciadau

Os ydych yn cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn, efallai eich bod yn gymwys i gael grant gofal yn y gymuned, benthyciad cyllidebu neu fenthyciad argyfwng. I gael cyngor cyfrinachol, ffoniwch 0800 882 200 (ffôn destun 0800 243 355) 8:30am – 6:30pm Llun - Gwener a 9am – 1pm ddydd Sadwrn.

Llinell Ymholiadau Budd-daliadau ar gyfer Pobl Anabl a Gofalwyr

Mae’r llinell gymorth gyfrinachol hon yn rhoi cyngor ar fudd-daliadau i bobl anabl a’u gofalwyr. Ffoniwch 0800 882 200 (ffôn destun 0800 243 355). Llinellau ar agor 8:30am- 6:30pm Llun – Gwener a 9am-1pm ddydd Sadwrn.

Dial UK

Mae’r Llinell Gwybodaeth a Chyngor ar Anabledd (DIAL) yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd ar fyw gydag anabledd. I gael gwybod ble mae eich canolfan gyngor agosaf, ffoniwch 01302 310 123 (ffôn destun 01302 310 123) 10am-4pm, Llun – Iau a10am-3pm Gwener, e-bostiwch informationenquiries@dialuk.org.uk neu ewch i Dial UK.

Cysylltu â ni

Cydlynir Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn gan Age Cymru, elusen newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl hyn. Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach ar ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, os hoffech chi archebu pecyn gwybodaeth neu adnoddau ymgyrchu neu os ydych chi’n cynnal digwyddiad gellir ei gynnwys yn ein hadran digwyddiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Age Cymru
Ty John Pathy
13/14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ
 
Ffôn: 029 2043 1555
Ffacs: 029 2047 1418

Gallwch hefyd gysylltu â ni neu ofyn gwybodaeth Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn e-bostio’ch neges kwtw@agecymru.org.uk

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: