Skip to content

Published on 05 June 2014 11:30 AM

Mae hi'n Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Byd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn ar ddydd Sul 15 Mehefin.

Caiff miloedd o bobl hŷn eu cam-drin - yn aml gan bobl y maent yn ymddiried ynddynt ac mewn mannau lle y dylent deimlo'n ddiogel a sicr.

Gall y gamdriniaeth hon fod yn ariannol, yn seicolegol, yn gorfforol, yn rhywiol neu esgeulustod.

Mae unrhyw fath o gam-drin pobl hŷn yn annerbyniol.

Age Cymru yw'r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Rydym eisiau byd gwell i bobl hŷn a diwedd ar gam-drin pobl hŷn.

Cofiwch ar ddydd Sul 15 Mehefin - Diwrnod Ymwybyddiaeth Byd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn, nad oes gan neb i roi â cham-drin.

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef cam-driniaeth gallwch roi gwybod i dîm amddiffyn oedolion eich cyngor lleol.

Os yw rhywun mewn perygl dybryd oherwydd cam-driniaeth, rhowch wybod i'r heddlu drwy ffonio 999.

Diolch i chi am ddarllen y neges hwn - gallwn wneud gwahaniaeth i bobl hŷn ledled Cymru trwy gyd-weithio.

For more information: Call Age Cymru Advice: 08000 223 444