Age Cymru uses cookies to ensure that we give you the best experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our policy. To read more about how we use cookies and how you can control them. Read our cookie policy
Skip to content
Please donate

Trawsffurfio gofal cymdeithasol a threchu arwahanrwydd ac unigedd

Er cof am Meirion Hughes

Noddwyd gan Ann Jones AC

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad sydd i’w gynnal yn y Senedd o 12yh – 2yh ddydd Iau 4 Hydref 2018.

Yn y digwyddiad cewch glywed syniadau Gwenda Thomas (cyn-Weinidog) a Huw Irranca-Davies AC, Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, ynghylch trawsffurfio gofal cymdeithasol a brwydro yn erbyn arwahanrwydd ac unigedd yng Nghymru. Bydd yn rhoi cyfle i drafod y materion wrth fyfyrio ar gyfraniad sylweddol Meirion Hughes, cyn-Gadeirydd Ymddiriedolwyr Age Cymru, i’r agenda hwn.

  • Croeso, cyflwyniadau a chofio Meirion
  • Trawsnewid gofal cymdeithasol a threchu arwahanrwydd ac unigedd yng Nghymru
  • Persbectif Llywodraeth Cymru
  • Sesiwn cwestiwn ac ateb gydag aelodau’r gynulleidfa.

Yn dilyn y rhan ffurfiol o’r digwyddiad bydd cyfle am ragor o drafodaeth a rhwydweithio dros ginio.

Gobeithiaf y gallwch dderbyn y gwahoddiad hwn. Os hoffech fynychu, rhowch wybod i Sarah Lloyd ar 029 2043 1555 neu sarah.lord@agecymru.org.uk erbyn dydd Gwener 28 Medi. Mae lleoedd yn brin ac yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin.


Ann Jones AC                                        Victoria Lloyd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru            Age Cymru

Become part of our story

Sign up today

Back to top