Age Cymru West Glamorgan uses cookies to ensure that we give you the best experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our policy. To read more about how we use cookies and how you can control them. Read our cookie policy
Skip to content

Swyddog Gwybodaeth a Chyngor Lefel 1 (Gallu siarad Cymraeg)

Mae hwn yn gyfle gwych i siaradwr Cymraeg rhugl, gofalgar, egnïol a brwdfrydig ddechrau yn y Sector Gwybodaeth a Chyngor, gyda hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Lleoliad:                             Abertawe

Cyflog:                               £9,720 y flwyddyn

Oriau:                                 21 awr yr wythnos

Diben y Swydd

Cynnig cefnogaeth weinyddol i'r Tîm Gwybodaeth a Chyngor gan gynnwys ateb y ffôn, anfon e-byst a llythyrau. Trefnu cyfarfodydd rhwng cleientiaid a'r Tîm Gwybodaeth a Chyngor. Gweithio tuag at gynnig gwybodaeth sylfaenol a chyfeiriadau at wasanaethau eraill.

Cliciwch yma i lawrlwytho Swydd Ddisgrifiad Llawn

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais wedi ei chwblhau at enquiries@agecymruwestglamorgan.org.uk erbyn 16 Chwefror am 23.59 fan bellaf.

 

Nid ydym yn derbyn CVs. Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais 

Dyddiad Cau   16 Chwefror am 23:59

Cynhelir y cyfweliadau     27 Chwefror 

 

 

Level 1 Information and Advice Officer (Welsh Speaking)

This is a fantastic opportunity for an enthusiastic, energetic and caring fluent welsh speaker to enter the Information and Advice Sector with full training provided.

Location:                           Swansea

Salary:                               £9,720 per annum

Hours:                                21 hours per week

Purpose of Post

To provide administrative support to the Information and Advice Team including answering telephones, emails and letters. To organise meetings between clients and the Information and Advice Team. To work towards providing basic information and signposting.

Click here to download Full Job Description

To apply, please send a completed application form to enquiries@agecymruwestglamorgan.org.uk by no later than    16th February at 23.59

We do not accept CVs. Click here to download an application form 

Closing Date    16th February at 23:59

Interviews take place    27th February