Mae Age Cymru Ceredigion yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rhodd

Annmarie Butlin yn derbyn rhodd o £200 tuag at waith Age Cymru Ceredigion gan Bev Thomas, Golygydd y Cambrian News, yn ddiweddar. Bob blwyddyn, mae’r Cambrian News yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chlwb Athletau Aberystwyth i gynnal ras 10km wedi’i noddi o amgylch Aberystwyth gyda’r elw yn cael ei rannu rhwng elusennau lleol. Dymuna Age Cymru Ceredigion ddiolch i’r ddau sefydliad a’r holl redwyr brwd am eu cyfraniad hael i gefnogi pobl hŷn yn y sir.

Big Knit 2018

Mae Age Cymru Ceredigion yn edrych am selogion gwau! Ydy, mae’r Big Knit prosiect ar y gweill unwaith eto - gallwch chi helpu’r elusen sy’n cefnogi pobl hŷn yng Ngheredigion trwy wau hetiau bach iawn a fydd yn cael eu gosod ar boteli innocent Smoothie adeg y Nadolig i hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion pobl hŷn yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd yr elusen yn derbyn 25c am bob het y byddwch chi’n eu gwau - gallwch gasglu’r patrwm hawdd a gadael yr eitemau gorffenedig yn un o’n swyddfeydd neu ffonio Annemarie ar 01970 615151.

Os ydych yn hoffi gwefan gymdeithasol

Ffoniwch Age Cymru Ceredigion

Aberystwyth 01970 615151 Aberteifi 01239 615777 Aberystwyth 01970 615151 Aberteifi 01239 615777

Gweld pob cyswllt

Cyngor a Gwybodaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol diduedd sy’n rhad ac am ddim, i'ch helpu chi i hawlio'r budd-daliadau ymddeol mae gennych hawl iddynt neu ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych ei angen.

Grwpiau Cymdeithasol

Gall unigrwydd fod yn broblem pe baech yn unrhyw oedran yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell. Gall sgwrs ar y ffôn wneud gwahaniaeth mawr i bobl sy'n byw ar eu pen eu hunain.

Byw Adref

Mae ein Gwasanaeth Glanhau Cartref, sydd wedi ei wobrwyo, yn cael ei ail-frandio, a fydd yn awr yn cael ei adnabod fel Byw Adref. Mae'n helpu unrhyw un 50+ i fyw yn anibynnol adref.

Sut y gallwch chi ein helpu

 • Codi arian

  Heriwch eich hun, cewch hwyl a chasglwch roddion ar ein rhan gan godi arian trwy JustGiving.

 • Wirfoddoli gyda ni

  Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl hŷn yn eich cymuned.

 • Gadael Etifeddiaeth

  Os yw'r amser yn iawn i adael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch Age Cymru Ceredigion.

 • Ceredigion oed-gyfeillgar

  Yn y Gymru oed-gyfeillgar, ni fyddai pobl hŷn yn dioddef rhwystrau i fyw’n annibynnol.