Scipiwch i'r cynnwys

Polisi Cwcis ar y Wefan

Perchennog y Polisi

Cyfarwyddwr Diogelu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth

Arweinydd y Polisi

Swyddog Diogelu Data

Dyddiad dod i rym

01/11/2022

Dyddiad adolygu

01/11/2023 (neu’n gynharach os oes angen)

Fersiwn

 1.0

 1. Pwrpas

Mae’r polisi hwn yn nodi’r egwyddorion a ddefnyddir gan Age UK mewn perthynas â sut mae cwcis yn cael eu casglu a’u defnyddio ar y cyd â gwefan genedlaethol Age UK (www.ageuk.org.uk) a’i sefydliadau partner Age Scotland, Age Cymru, Age NI a partneriaid brand lleol.

 1. Diffiniad

Darnau bach iawn o wybodaeth yw cwcis sy’n cael eu gosod ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol pan fydd defnyddiwr yn ymweld â gwefan trwy borwr, fel Microsoft Edge, Apple Safari neu Google Chrome. Mae cwcis yn rhan gyffredin iawn o ddefnyddio bron pob gwefan.

Gall cwcis gadw rhywfaint o wybodaeth am ddefnyddiwr ar gyfer pan fyddant yn cyrchu'r wefan eto yn y dyfodol, er hynny, nid ydynt fel arfer yn adnabod y defnyddiwr hwnnw'n uniongyrchol.

 1. Cwmpas

Mae cwmpas y polisi hwn wedi’i gyfyngu i wefan genedlaethol Age UK (www.ageuk.org.uk), yr is-safleoedd cenedlaethol canlynol a’u partneriaid brand lleol:

130 o is-safleoedd ar gyfer partneriaid brand lleol yn Lloegr

 1. Rheoliad

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 yn ymgorffori’r hawl sylfaenol i breifatrwydd i unigolion, ac ar lefel fwy ymarferol, meithrin ymddiriedaeth rhwng cydnabod eu hawl i gael rheolaeth dros eu hunaniaeth eu hunain a’u rhyngweithio ag eraill, ac cael cydbwysedd gyda buddiannau ehangach cymdeithas.

Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn cyd-fynd â’r Ddeddf Diogelu Data a GDPR y DU. Maent yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebiadau electronig. Mae rheolau penodol ar:

Galwadau marchnata, e-byst, negeseuon testun a ffacs

Cwcis (a thechnolegau tebyg). Cadw gwasanaethau cyfathrebiadau yn ddiogel megis preifatrwydd cwsmeriaid o ran data traffig a lleoliad, bilio fesul eitem, adnabod llinellau, a rhestru cyfeirlyfrau

 1. Gwefan a Chwcis Partner Brand

Yn gyffredinol, mae cwcis yn perthyn i un o ddau gategori - hanfodol a heb fod yn hanfodol.

Cwcis hanfodol yw cwcis sy’n gwbl angenrheidiol er mwyn i wefan weithio’n gywir. Er nad yw'r cwcis hyn yn orfodol, gallai gwrthod eu derbyn arwain at berfformiad gwael a llai o ymarferoldeb gwefan. Gall defnyddiwr osod eu porwr i rwystro neu rybuddio am y cwcis hyn, ond mae rhai rhannau o unrhyw wybodaeth sy'n adnabod defnyddiwr yn uniongyrchol.

Cwcis yw cwcis nad ydynt yn hanfodol a fydd yn gwella ymarferoldeb, yn monitro perfformiad ac yn targedu hysbysebion at unigolyn yn seiliedig ar ymddygiad pori. Fel cwcis hanfodol nid ydynt yn orfodol i'w derbyn ond gallant leihau perfformiad ac ymarferoldeb gwefan. Mae'r cwcis hyn yn storio gwybodaeth yn seiliedig ar y math o borwr a dyfais, nid data personol am unigolyn.

Mae Age UK wedi nodi pedwar math o gwcis a disgrifiad byr o’r hyn sydd ei angen ar eu cyfer:

 • Cwcis cwbl angenrheidiol. Cwcis yw’r rhain sy’n hanfodol i wneud i wefan weithio a galluogi nodweddion y mae defnyddwyr wedi gofyn yn benodol amdanynt. Heb ddefnyddio cwcis, ni allai'r nodweddion hyn ar y wefan weithredu.
 • Cwcis perfformiad. Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth ddienw am ddefnyddwyr at ddiben asesu perfformiad gwefan. Mae defnyddiau cyffredin yn cynnwys offer dadansoddeg gwe adnabyddus fel Google Analytics.
 • Cwcis ymarferoldeb. Cwcis yw’r rhain sy’n cofio’n awtomatig ddewisiadau y mae defnyddwyr wedi’u gwneud yn flaenorol er mwyn gwella eu profiad y tro nesaf y byddant yn ymweld â gwefan. Er enghraifft, lle mae defnyddwyr yn dewis eu hoff osodiadau a chynllun.
 • Cwcis Targedu neu Hysbysebu. Mae'r cwcis hyn yn debyg i gwcis perfformiad, gan eu bod yn casglu gwybodaeth am lefel defnyddiwr unigol defnyddwyr i hysbysebu cynhyrchion a gwasanaethau i ddefnyddwyr yn seiliedig ar yr ymddygiadol gwybodaeth a gasglwyd.

Mae rhestr o'r holl gwcis cymeradwy ym mhob ardal i'w gweld yma 5.1 Rheoli Newid

Mae cwcis fel arfer yn cael eu gosod gan gymwysiadau i’r parth rhiant (e.e., ageuk.org.uk), sy’n golygu y gallai’r data sydd ganddo fod yn hygyrch i ddatblygwyr trydydd parti a thechnoleg fewnosodedig ar unrhyw dudalen ar y parth heb unrhyw wahaniaeth rhwng a yw’n safle partner cenedlaethol neu frand. Gallai hyn gyflwyno swyddogaethau diangen ac felly risg technoleg. Mae'n rhaid i bob cwci, yn hanfodol ac nad yw'n hanfodol, p'un a ydynt wedi'u gosod yn y parth rhiant neu ar safle partner brand a'r dull o'u gosod, gael eu cymeradwyo gan dîm Digidol a Thechnoleg canolog Age UK.

 1. Cwcis trydydd parti

Ni chaniateir gosod cwcis trydydd parti heb eu cymeradwyo ar riant barth y wefan genedlaethol. Mae Age UK yn gweithredu fel rheolydd data ar gyfer y wefan genedlaethol (www.ageuk.org.uk) a’r is-safleoedd partner cenedl a brand ac felly byddai’n atebol am unrhyw gwcis trydydd parti a osodir ar y wefan genedlaethol a’r safleoedd o'r gwledydd eraill a phartneriaid brand lleol.

 1. Hawl


Mae caniatâd i ddefnyddio pob cwci cymeradwy nad yw’n hanfodol yn cael ei ddal a’i gofnodi mewn trydydd parti o dan y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) ar gyfer pob cwci nad yw’n gwbl angenrheidiol. Bydd baner cwci yn cael ei chyflwyno i bob defnyddiwr sy'n ymweld â'r wefan (www.ageuk.org.uk) a bydd eu dewisiadau yn cael eu gosod ar gyfer pob tudalen ar y parth rhiant hwn, ni waeth a ydynt ar wefan genedlaethol neu frand partner.