Scipiwch i'r cynnwys

Hoffech chi wneud gwahaniaeth i bobl hŷn yn Nyfed?

Helpwch ni i fod yno!

Mae pob rôl wirfoddol yn Age Cymru Dyfed yn ein cefnogi i wella bywydau ac yn ein helpu i weithio tuag at Ddyfed oed-gyfeillgar. Cefnogwch ni i wneud gwahaniaeth. Sut bynnag yr hoffech chi helpu, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oed, o bob rhan o’n cymuned amrywiol. Mae llawer o henoed yn byw ar eu pen eu hunain gyda chludiant gwael a chyda theimladau o unigrwydd ac unigedd. Gallai dim ond cwpl o oriau'r wythnos o'ch amser helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Buddiannau Gwirfoddoli

Mae pobl yn dewis gwirfoddoli gyda ni i ennill sgiliau newydd, rhannu gwybodaeth, cael hwyl a rhoi rhywbeth yn ôl i'w cymuned. Pan fyddwch yn gwirfoddoli rydych yn:

 • rhan o elusen gyfeillgar lewyrchus
 • hapus gwybod bod eich cymorth yn cyfrif
 • talu eich holl gostau teithio
 • cefnogi a hyfforddi
 • yn derbyn profiad gwerthfawr

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Ar hyn o bryd yn Age Cymru Dyfed, mae gennym gyfleoedd gwirfoddoli yn y meysydd canlynol:

 • Gweinyddol / Derbyn
 • Cyfeillio
 • Cyngor ar Fudd-daliadau
 • Cynhwysiant Digidol
 • Garddio
 • Gwaith tasgmon
 • Gwiriadau ynni cartref
 • Gwybodaeth a Chyngor
 • Torri Ewinedd
 • Ailgylchu

Sut mae gwneud cais

Os oes gennych chi syniad pa faes o’n gwaith sydd o ddiddordeb i chi:

 1. Yn syml, llenwch y ffurflen wirfoddoli hon.
 2. Pam gwirfoddoli gydag Age Cymru Dyfed?
 3. Gofynnwch am sgwrs ar sut yr hoffech chi wirfoddoli, ac anfonwch e-bost at lynne.meredith@agecymrudyfed.org.uk
 4. Mae rhywfaint o wirfoddoli yn golygu cysylltu â phobl hŷn sy'n agored i niwed, felly mae angen tystlythyrau a gwiriadau o dan arferion diogelu. Golyga hyn ein bod yn darparu profiadau diogel, gwerth chweil i'n gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

For an informal chat about volunteering or for any questions on specific roles please email our Volunteering Manager Lynne at lynne.meredith@agecymrudyfed.org.uk. Thanks!

Llenwch y Ffurflen Ddiddordeb Gwirfoddoli!

Pam gwirfoddoli gydag Age Cymru Dyfed?

Os fyddwch chi’n gwirfoddoli gyda ni, yna byddwch:

 • Yn mwynhau bod yn rhan o sefydliad llewyrchus, cyfeillgar
 • Cael y boddhad o wybod bod eich cyfraniad yn cyfrif
 • Yn derbyn costau teithio