Scipiwch i'r cynnwys

Dathlu Ein Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr!

Cyhoeddwyd ar 12 Chwefror 2024 08:55 yh

Dathlu Ein Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr!

Cydnabyddiaeth am gyfraniad effeithiol gwirfoddolwyr Age Cymru Dyfed

Mae Age Cymru Dyfed yn falch o gyhoeddi ei wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, a dderbyniwyd am safonau ansawdd a gyflawnwyd yn 2024. Cyflwynwyd y wobr i'r elusen yr wythnos hon ac mae'n dangos sut mae gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi ac yn dangos ymrwymiad i wirfoddoli o fewn yr elusen.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer pob sefydliad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr. Ei nod yw gwella ansawdd y profiad gwirfoddoli i bob gwirfoddolwr a dangos bod sefydliadau’n gwerthfawrogi’r cyfraniad enfawr a wneir gan eu gwirfoddolwyr. Gyda'i gilydd maent yn galluogi sefydliadau ar draws y DU i ennill y wobr.

Dywedodd Lynne Meredith, Rheolwr Gwirfoddoli Age Cymru Dyfed,

“Rwy’n falch iawn bod Age Cymru Dyfed wedi cyrraedd y safon a bellach wedi ennill y wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr am 3 blynedd arall! Hoffwn ddiolch yn bersonol i bawb a wnaeth cefnogi ein tîm Gwirfoddoli. Rydym yn falch o’n polisïau a’n gweithdrefnau ar gyfer pob gwirfoddolwr, ynghyd â chymorth llesiant sy’n eu croesawu ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi, sy’n allweddol.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’n staff Gwirfoddoli gwych, sy’n rheoli dros 60 o wirfoddolwyr ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro, gan helpu’r rhai dros eu pumdegau i fwynhau bywyd yn hwyrach, byw’n annibynnol yn hirach yn eu cartrefi, trwy leihau unigedd, cynyddu cyfathrebu a darparu rhwydwaith cymdeithasol yn ogystal â chefnogi gyda gwasanaethau eraill. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio ar draws ein meysydd gwasanaeth – gyda chyfeillio, uwchsgilio digidol, gwaith prosiect cyn-filwyr a mwy.”

Dywedodd Caroline Davies, Dirprwy Brif Weithredwr Age Cymru Dyfed,

“Dechreuais yn Age Cymru Dyfed fel gwirfoddolwr o fewn y mudiad cyn dod yn aelod o staff. Mae taith pob gwirfoddolwr yn wahanol, ac mae’r effaith y mae gwirfoddoli yn ei chael ar y sefydliad ac ar lesiant yr unigolyn yn aruthrol. Rydw i mor falch o’n gwirfoddolwyr a’r gefnogaeth maen nhw’n ei darparu i’n helpu ni i fod yno i’r rhai dros 50 oed yng ngorllewin Cymru.”

Dywedodd Prif Weithredwr Age Cymru Dyfed Simon Wright, 

“Ni fyddai llawer o’n prosiectau’n bodoli heb wirfoddolwyr gwych sy’n allweddol yn ein darpariaeth gwasanaeth. Maent yn dod â syniadau gwahanol, yn cynyddu ymwybyddiaeth o'n gwasanaethau a chysylltiadau o fewn eu cymunedau lleol. Maen nhw'n dweud wrthym am y gwahaniaeth maen nhw'n teimlo y maen nhw'n ei wneud yn rhoi annibyniaeth yn ôl i bobl ac yn sylwi ar yr hyder a'r newidiadau y mae eu cefnogaeth yn ei wneud i bobl yn Nyfed. Nid yw llawer o bobl hŷn yn ymwybodol o'r budd-daliadau y gallant eu hawlio, trwy helpu, mae gwirfoddolwyr yn cael effaith enfawr ar lawer o fywydau yng ngorllewin Cymru. Bob tro mae rhywun yn gwirfoddoli, maen nhw’n gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun yn lleol.”

Cymryd Rhan

Rydym yn annog mwy o bobl i ddod ymlaen i helpu. I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn wirfoddolwr cysylltwch â ni ar reception@agecymrudyfed.org.uk a gwiriwch ein tudalennau ar-lein yn Become a Volunteer (ageuk.org.uk).

Gwybodaeth am y Wobr

Mae'r corff dyfarnu, Fforwm Gwirfoddoli'r DU, yn hwyluso cydweithio rhwng WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) ac mae'n chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo arfer da mewn rheoli a chynnwys gwirfoddolwyr.

Mae’r wobr yn dangos i wirfoddolwyr a darpar wirfoddolwyr faint maen nhw’n cael eu gwerthfawrogi ac mae’n rhoi hyder yng ngallu mudiad i ddarparu profiad gwirfoddoli rhagorol. Aseswyd Age Cymru Dyfed yn erbyn chwe maes ansawdd a phrofodd i ragori ym mhob agwedd ar weithio gyda'i wirfoddolwyr.

Dywedodd Cadeirydd Fforwm Gwirfoddoli'r DU, sef y corff dyfarnu;

“Mae’n bleser gan Fforwm Gwirfoddoli’r DU gyhoeddi cyflawniad llwyddiannus Age Cymru Dyfed yn y Wobr hon, maen nhw wedi dangos ymrwymiad gwirioneddol i wirfoddoli, ac wedi profi bod eu polisïau a’u gweithdrefnau rheoli gwirfoddolwyr yn bodloni safonau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn unigryw gan mai dyma'r unig safon sy'n ffocysu ar wirfoddolwyr. Mae’n seiliedig ar feysydd ansawdd: gweledigaeth ar gyfer gwirfoddoli, cynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr, cynhwysiant gwirfoddolwyr, recriwtio a chroesawu gwirfoddolwyr, cefnogi gwirfoddolwyr, a gwerthfawrogi a datblygu gwirfoddolwyr.”