Age Cymru Sir Gar uses cookies to ensure that we give you the best experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our policy. To read more about how we use cookies and how you can control them.
Skip to content

Age Cymru Sir Gar is a great place to work. Could you bring your skills to our team? See our latest vacancies below.

Working for Age Cymru Sir Gar

Fundraising Officer / Swyddog Codi Arian 

Scroll down for job description. 

Closing date / Dyddiad cau Friday 26 July 2019/Dydd Gwener 26  Gorffennaf 2019 

Are you a commercially-minded, professional fundraiser with previous experience of charity fundraising looking for a new challenge?    Age Cymru Sir Gar is looking for a dynamic, energetic, passionate communicator.  This is a chance to use your talent and drive to influence the shape and growth of fundraising for a small charity with a big mission.    

Your skills, mindset and commitment to our vision of helping older people will be vital in helping us grow into the organisation we want to be and gives you the chance to change the  lives for the better of some of the most vulnerable older people in West Wales. 

For this role you will need excellent written and verbal communications skills, be effective and engaging with experience in achieving or exceeding set income targets and a track record of cultivating donor relationships to secure major gifts.  You’ll also have a strong understanding of Data Protection and the General Data Protection Regulations and the Institute of Fundraising and Marketing’s Code of Practice and Charity Commission guidelines for fundraising and how this affects fundraising.   

Age Cymru Sir Gar is a flexible employer and will consider various ways of working and is offering this opportunity for someone who wants to further develop their career to include a diverse range of fundraising aspects.   The role is 25 hours at a salary of £17,043 (actual).   

Oes gennych chi feddylfryd masnachol, ydych chi'n godwr arian proffesiynol gyda phrofiad blaenorol o godi arian i elusennau, ydych chi'n chwilio am her newydd?  Mae Age Cymru Sir Gâr yn chwilio am gyfathrebwr dynamig, egnïol, brwd.  Mae hwn yn gyfle i ddefnyddio eich dawn a'ch egni i ddylanwadu ar ffurf a thwf codi arian mewn elusen fechan sydd â chenhadaeth fawr.    

Bydd eich sgiliau, eich meddylfryd a'ch ymrwymiad i'n gweledigaeth o helpu pobl hŷn yn hanfodol i'n helpu i ddatblygu fel y sefydliad rydym eisiau bod, a bydd y swydd yn rhoi cyfle i chi newid bywydau rhai o'r bobl hŷn mwyaf agored i niwed yng Ngorllewin Cymru er gwell.

Ar gyfer y rôl hon, mae angen i chi feddu ar sgiliau ysgrifennu a llafar rhagorol, a bod yn effeithiol ac yn gymelliadol. Bydd gennych brofiad o gyrraedd neu ragori ar y targedau incwm a bennwyd a hanes blaenorol o feithrin perthnasau â rhoddwyr er mwyn sicrhau rhoddion sylweddol.  Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth gadarn o Ddiogelu Data, y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, Cod Ymarfer y Sefydliad Codi Arian a Marchnata a chanllawiau'r Comisiwn Elusennau ar gyfer codi arian a sut mae hyn yn effeithio ar godi arian.   

Mae Age Cymru Sir Gâr yn gyflogwr hyblyg sy’n fodlon ystyried amrywiol ffyrdd o weithio. Mae’n cynnig y cyfle hwn i rywun sydd eisiau datblygu eu gyrfa ymhellach i gynnwys amry

Age Cymru Sir Gar application form (English)

Age Cymru Sir Gar application form (Welsh) 

Job Description (English)

Job Description (Welsh)

Equalities monitoring form (English)

Equalities monitoring form (Welsh)