Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Gwybodaeth Cyfreithiol

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig drwy warant, rhif elusen gofrestredig 1143587 a rhif cofrestredig cwmni 07621068.

Swyddfa gofrestredig:  Y Cartref, Bontnewydd, LL547UW

Mae Age Uk yn darparu Age Cymru Gwynedd a Môn gyda gwasanaeth cynnal gwefan. Mae hyn yn golygu bod Age UK yn darparu cysylltedd a gofod a’r “server” i'w ddefnyddio gan Age Cymru Gwynedd a Môn.

Mae Age UK yn elusen gofrestredig (rhif 112867) ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant (rhif 6825798). Y cyfeiriad cofrestredig yw Age UK, Tavis House, 1-6 Tavistock Square, Llundain, WC1H 9NA.

Amodau a thelerau

Mae'r amodau a thelerau hyn yn berthnasol Age Cymru Gwynedd a Môn, ei fasnach a chwmnïau cysylltiedig eraill lle bo'n berthnasol (ynghyd â " Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn".

 1. Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r (“Safle) we yma. Mae eich defnydd o'r Safle yn golygu derbyn yr amodau a thelerau, a ddaw i rym ar y diwrnod cyntaf y defnyddir y Safle yma.
 2. Mae Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn cadw'r hawl i newid yr amodau a thelerau drwy bostio'r newidiadau ar-lein. Bydd eich defnydd parhaus o’r Safle hwn ar ôl i newidiadau gael eu postio yn golygu eich bod yn derbyn y cytundeb hwn fel y mae’n cael ei haddasu.
 3. Mae'r amodau a’r telerau hyn yn berthnasol i unrhyw safle o dan reolaeth Age Cymru Gwynedd a Môn ac ,mae cyswllt wedi cael ei greu i’r amodau a thelerau hyn
 4. Mae hawlfraint y deunydd yn eiddo i Grŵp  Age Cymru Gwynedd a Môn / neu ei gyflenwyr gynnwys. Mae'r Grŵp Age Cymru Gwynedd Môn wedi gwneud pob ymdrech i gael hawlfraint ar gyfer yr holl ddeunydd ysgrifenedig ar y Safle hwn. Dylai unrhyw berson sy'n berchen ar yr hawlfraint ar gyfer deunydd a gyhoeddir ar y safle, e-bostio info@acgm.co.uk os gwelwch yn dda.
 5. Mae defnydd heb awdurdod o'r deunydd gan gynnwys atgynhyrchu, storio, addasu, dosbarthu neu gyhoeddi heb ganiatâd ysgrifenedig  Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn o flaen llawn, neu le y bo'n gymwys, y perchennog hawlfraint berthnasol yn cael ei wahardd. Ni ellir lawr lwytho, newid neu addasu dogfennau (gan gynnwys gwybodaeth, lluniau, logos, enwau ac eiconau ar gyfer unrhyw ddiben ac eithrio ar ddefnydd personol, anfasnachol, heb ganiatâd ysgrifenedig gan ddeiliaid hawlfraint y safle ymlaen llaw. Os bydd Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn derbyn unrhyw gwyn o ran deunydd trydydd parti ar y Safle hwn, bydd yn adolygu'r mater a chael gwared ar ddeunydd yn ôl disgresiwn. Ni fydd gan Grŵp Age Cymru Gwynedd Môn unrhyw atebolrwydd pellach i'r naill barti neu'r llall mewn unrhyw achos.
 6. Mae ffotograffiaeth o oedolion neu blant a ddefnyddir yn y safle er mwyn dangos gwaith Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn fodelau ac nid ydynt yn darlunio sefyllfaoedd go iawn.
 7. Mae deunyddiau ar y wefan hon yn cael eu darparu at ddibenion gwybodaeth neu cofnodon yn unig ac ni ddylid dibynnu arno. Dylid cael cyngor annibynnol am faterion ariannol, cyfreithiol a meddygol.
 8. Mae angen trwydded i ddefnyddio Eiddo Deallusol Grŵp Age Cymru  Gwynedd Môn, gan gynnwys enw a logo Age Cymru Gwynedd a Môn. Bydd Age Cymru Gwynedd a Môn yn ystyried ceisiadau o’r fath yn ôl eu disgresiwn yn unol ag unrhyw gytundebau drwydded gallai fod wedi eu llunio. I wneud cais am drwydded e-bostiwch dîm y we  ar info@acgm.co.uk
 9. Mae dolenni i wefannau trydydd parti ar y Safle hwn yn cael eu darparu fel hwylustod i chi yn unig.  Nid yw Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd cysylltiedig gwefannau trydydd parti, naill ai i neu o safle wê Age Cymru Gwynedd a Môn, ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi'r farn a fynegir ynddynt. Os byddwch yn penderfynu cael mynediad i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yn gysylltiedig â’r safle yma, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.  Dylai unrhyw wefan sy'n dymuno creu dolen gyswllt i safle Age Cymru Gwynedd a Môn, neu i ofyn am gyswllt i gael eu creu rhaid cysylltu â thîm y we drwy info@acgm.co.uk
 10. Os oes gwrthdaro rhwng yr amodau a thelerau ac / neu delerau penodol o ddefnydd sy'n ymddangos ar y Safle sydd yn gysylltiedig â deunydd penodol yna bydd yr olaf yn cael ei drechu.
 11. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw'n tresmasu neu yn cyfyngu ar hawliau, neu atal y defnydd a mwynhad o'r Safle hwn gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad ac atal o’r fath yn cynnwys, heb, ymddygiad gyfyngiad sy'n anghyfreithlon neu a all aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, trosglwyddo deunydd anllad neu dramgwyddus neu amharu ar lif arferol o ddeialog o fewn y safle.
 12. Oni bai y gwneir cais fel arall, drwy bostio negeseuon ar unrhyw fwrdd trafod ar  Safle Age Cymru Gwynedd a Môn rydych yn rhoi trwydded i Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn i ail gynhyrchu’r sylwadau hyn ar unrhyw ran arall o'r Safle ac mewn unrhyw gyhoeddiadau eraill.
 13. Ble rydych yn gallu cyflwyno unrhyw gyfraniad at y Wefan rydych yn cytuno, trwy gyflwyno eich cyfraniad, i ganiatáu Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn i hawl barhaol, heb freindal, a thrwydded i ddefnyddio, atgynhyrchu, newid, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gwaith deilliadol, dosbarthu, perfformio, chwarae, ac arfer holl hawliau hawlfraint a chyhoeddusrwydd mewn perthynas â'ch cyfraniad ledled y byd a / neu i gynnwys eich cyfraniad mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfryngau a elwir yn awr neu a datblygir yn nes ymlaen ar gyfer tymor llawn unrhyw hawliau a all fodoli yn eich cyfraniad. Os nad ydych am roi’r hawliau a nodir uchod i Age Cymru Gwynedd a Môn yna peidiwch â chyflwyno eich cyfraniad at Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn os gwelwch yn dda.
 14. Drwy gyflwyno eich cyfraniad  Grŵp  Age Cymru Gwynedd a Môn rydych yn gwarantu  eich gwaith gwreiddiol chi yw’r cyfraniad a bod gennych yr hawl i’w wneud ar gael i Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn am unrhyw un neu bob un o'r dibenion a nodir uchod. Ar ben hynny, rydych yn gwarantu nad yw eich cyfraniad yn ddifenwol, nad yw'n torri unrhyw gyfraith, rydych yn indemnio (sicrhau) Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn erbyn yr holl ffioedd cyfreithiol, difrod ac unrhyw gostau eraill a allai gael eu hachosi gan Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn o ganlyniad i doriad o’r warant uchod gennych chi ac ildio unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad at ddibenion ei gyflwyno a'i gyhoeddi ar y Safle ar gyfer y dibenion a nodir uchod.
 15. Mae Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn â'r hawl i gael gwared ar unrhyw ddeunydd neu bostio yr ydych chi yn ei wneud ar y Safle yn ôl ei ddisgresiwn.
 16. Os na fydd yr amodau a’r telerau yma yn cael eu derbyn yn llawn, rhaid i'r defnydd o'r safle yn cael ei derfynu ar unwaith.
 17. Nid yw Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddifrod o gwbl, gan gynnwys, heb gyfyngiad, ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, nac unrhyw ddifrod o gwbl sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â'r defnydd neu golli defnydd o'r safle.
 18. Er bod Age Cymru Gwynedd a Môn yn ymdrechu i sicrhau bod y Safle ar gael 24 awr y dydd nid yw'n cael ei warantu, ac nid yw Age Cymru Gwynedd a Môn yn gwarantu y bydd y swyddogaethau o fewn y deunydd yn y safle yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y Safle neu'r gweinydd sy'n ei ddarparu yn rhydd rhag firysau. Efallai y bydd Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn gwneud newidiadau yn y deunyddiau ar y safle, neu i wybodaeth, cynnyrch a phrisiau a ddisgrifir ynddynt, ar unrhyw adeg heb rybudd. Gall y deunyddiau ar y safle fod wedi dyddio, ac nid yw Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru Deunyddiau ar y Safle hwn.
 19. Bydd yr amodau a’r telerau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi yma yn gyfan gwbl ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.
 20. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau ynghylch y Safle drwy e-bostio tîm y we ar info@acgm.co.uk