Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Cwcis

Ffeiliau meddalwedd bychan yw cwcis sydd yn cael eu cadw ar gyfrifiadur neu ddyfais ffôn symudol pan fydd unigolyn yn ymweld â gwefan. Mae cwcis yn caniatáu i wefannau adnabod fod defnyddiwr neu unigolyn wedi ymweld â’r wefan o’r blaen. Mae gan cwcis ychydig o wybodaeth am y defnyddiwr ar gyfer yr adeg y byddent yn ymweld ar wefan eto yn y dyfodol. Gallwch ddarganfod pa cwcis y mae gwefan Age Cymru Gwynedd a Môn yn ei ddefnyddio yn y tabl isod.

Am fwy o wybodaeth am y gwahanol fathau o cwcis, ymwelwch â gwefan . About Cookies website.

Cwci Pwrpas
Gosodiadaudefnyddiwr Mae'r cwci swyddogaethol yn cofio lliw a dewisiadau lleoliad yr unigolyn lleoliad fel y tro nesaf y byddant yn defnyddio'r safle meant yn  cael eu harddangos yn hytrach na gosodiadau arferol y safle we.
ASP.Net_SessionId Pan fyddwch yn cael mynediad i'r wefan bydd cwci yn cael ei gynhyrchu gyda sesiwn ID unigryw. Bydd y cwciyn dod i ben cwci pan fydd y porwr yn cael ei gau.
vidi Mae’r cwci yma yn galluogi meddalwedd “Intellitracker” Age UK sy'n ein helpu i ddadansoddi gwybodaeth megis nifer yr ymwelwyr a defnydd porwr fel y gallwn barhau i wella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan.
BCSI-CS-5B059C53EB35D97E Mae'r wybodaeth yn y cwci yma yn cael ei defnyddio i olrhain  gweithgareddau unigolion sydd wedi ymweld â'r safle drwy wefannau trydydd parti.
__utma / __utmb / __utmc / __utmz Mae Age UK yn defnyddio offeryn o'r enw Google Analytics i roi data ystadegol ar berfformiad ein gwefan. Mae'r cwcis hyn yn cael eu lleoli gan Google Analytics.

Polisi Preifatrwydd

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn gymwys i Age Cymru Gwynedd a Môn a’i fasnach a chwmniau cysylltiedig eraill lle bo'n berthnasol (ynghyd "Grwp Age Cymru Gwynedd a Môn").

Mae Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd a diogelwch. Pryd bynnag y byddwch yn rhoi eich gwybodaeth bersonol drwy ein "Safle (oedd)" we, byddwn yn trin y wybodaeth honno yn unol â'r polisi hwn, ein telerau ac amodau a deddfwriaeth gyfredol Diogelu Data y DU. Trwy ddefnyddio'r Safle ac unrhyw wasanaethau rydym yn eu cynnig trwy gyfrwng ein safle, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y polisi hwn.

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein golygon ac arferion o ran eich data personol a sut y byddwn yn ei drin.

Gall y polisi hwn newid o bryd i'w gilydd, felly gwiriwch y dudalen hon o bryd i'w gilydd.

Age Cymru Gwynedd a Môn

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn elusen gofrestredig 1143587 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant 07621068. Y cyfeiriad cofrestredig yw Age Cymru Gwynedd a Môn, Y Cartref, Bontnewydd LL547UW

Diogelu Data

Byddai Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn hoffi  cadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi am y gwaith hanfodol rydym yn ei wneud ar gyfer pobl hŷn, ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Drwy gyflwyno eich e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn (au) ar ein safle, rydych yn cytuno i ni gysylltu â chi yn y ffyrdd hyn gan Age Cymru Gwynedd a Môn a’i grwpiau. Gallwch ddad-danysgrifio o dderbyn y mathau yma o gyfathrebu ar unrhyw adeg.

Os nad ydych am barhau i dderbyn gwybodaeth gennym neu gan drydydd parti a ddewiswyd yn ofalus, e-bostiwch ni ar info@acgm.co.uk neu ffoniwch ni ar 01286 677711.

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio gyda. Byddwn fel arfer yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os ydym yn bwriadu rhannu eich data gydag unrhyw drydydd parti. Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o'r fath drwy roi tic (neu heb roi tic yn lle perthnasol) yn y blychau penodol ar y ffurflenni a ddefnyddir gennym i gasglu eich data. Gallwch hefyd arfer eich hawl i ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich data yn y ffordd hon ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn info@acgm.co.uk

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn a nifer o'i fasnach a chwmnïau cysylltiedig yn cael eu cofrestru fel Rheolwr Data gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth. Age Cymru  Gwynedd a Môn yw'r rheolwr data at ddibenion casglu eich gwybodaeth ar ein Safle (oedd).

1. Pa wybodaeth bersonol sydd yn cael ei gasglu oddi wrthych 
Pan fyddwch yn ymweld â'r safle rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amrywiol a all gynnwys eich enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, cyfeiriad IP, a gwybodaeth am y tudalennau yr ydych yn ymweld ag a phryd. Os byddwch yn gwneud cyfraniad ar-lein neu brynu cynnyrch oddi wrthym, bydd eich cerdyn gwybodaeth yn cael ei gasglu gan ein sefydliad partner, ond nid yw'n cael ei gadw gennym ni. Os ydych yn darparu gwybodaeth o'r fath rydym yn eich rhwymo'n gyfreithiol gan y Ddeddf Diogelu Data 1998.

2. Sut caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio 
Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon yn y ffyrdd canlynol:

  • Prosesu gorchmynion a gyflwynir gennych; 
  • i gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n codi o unrhyw gytundebau a wnaed gennych chi a ni; 
  • gwirio'ch hunaniaeth; 
  • gofyn am eich barn neu sylwadau ar y gwasanaethau a ddarparwn; 
  • rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaethau; 
  • gwella ein gwasanaethau neu ddibenion marchnata; 
  • anfon defnyddiau cyfathrebu yr ydych wedi gofyn amdnano a all fod o ddiddordeb i chi. Gall y rhain gynnwys gwybodaeth am ymgyrchoedd, apeliadau, gweithgareddau codi arian eraill, hyrwyddiadau o'n cwmnïau cysylltiedig nwyddau a gwasanaethau.

3. Pwy sydd â mynediad i'ch gwybodaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu data personol ein cefnogwyr, cwsmeriaid ac aelodau. Bydd unrhyw fanylion a rowch i ni yn cael ei gynnal yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Age Cymru Gwynedd a Môn (gan gynnwys ei gwmni cysylltiedig ag is-gwmni [au]) yw unig berchennog y wybodaeth a gesglir ar y Safle hwn. Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu, neu rentu’r wybodaeth hon i drydydd partï, oni chawn eich caniatâd penodol i wneud hynny, neu mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, er enghraifft, trwy orchymyn llys neu at ddibenion atal twyll neu droseddau eraill. Lle byddwch wedi rhoi caniatâd i ni, gallwn gysylltu â chi am wasanaethau eraill a chynhyrchion neu drosglwyddo eich manylion i sefydliadau tebyg.


Pan fyddwch yn defnyddio ein tudalennau rhodd diogel ar-lein, mae eich rhodd yn cael ei brosesu gan sefydliad, sy'n arbenigo mewn prosesu trafodion cerdyn credyd / debyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am drafodion diogel, e-bostiwch reolwr y wefan. Efallai y byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti fel rhan o werthiant o rai neu bob un o'n busnes ac asedau i drydydd parti neu fel rhan o unrhyw ailstrwythuro, ad-drefnu neu fusnes, neu os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol neu i orfodi neu weithredu ein telerau defnyddio neu i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch ein cwsmeriaid. Fodd bynnag, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu.


4. Sut gallwch chi gael gafael ar, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth 
Mae cywirdeb eich gwybodaeth yn bwysig i ni. Rydym yn gweithio ar ffyrdd i'w gwneud yn haws i chi adolygu a chywiro'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Yn y cyfamser, os byddwch yn newid eich cyfeiriad e-bost, neu os yw unrhyw un o'r wybodaeth arall a gedwir gennym yn anghywir neu'n hen, e-bostiwch, neu ysgrifennwch atom yn Ty Seiont, Ffordd Santes Helen, Caernarfon, LL55 2YD. Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth y mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn ei gadw amdanoch chi (efallai y byddwn yn codi £10 am geisiadau am wybodaeth i dalu ein costau wrth ddarparu’r manylion hyn i chi.)

Os nad ydych am barhau i gael gwybodaeth gennym drwy e-bost, dilynwch y cyfarwyddiadau ar waelod yr e-bost, a fydd yn dweud wrthych sut i gysylltu â ni i ddad-danysgrifio.

5. Rhagofalon diogelwch yn eu lle i ddiogelu rhag colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth 
Pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni, rydym yn cymryd camau i sicrhau ei fod yn cael ei drin yn ddiogel. Bydd unrhyw wybodaeth sensitif (fel credyd neu fanylion cerdyn debyd) yn cael eu hamgryptio a'u hamddiffyn gyda meddalwedd amgryptio 128 Bit ar SSL.

Pan rydych ar dudalen ddiogel, bydd eicon clo yn ymddangos ar waelod y porwyr gwe megis Microsoft Internet Explorer.

Bydd manylion sydd ddim yn sensitif (eich cyfeiriad e-bost ac ati) yn cael eu trosglwyddo fel arfer dros y Rhyngrwyd, ac ni allwn warantu hyn i fod 100% yn ddiogel. O ganlyniad, er ein bod yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni all Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei drosglwyddo i ni, a'ch bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn yn derbyn eich gwybodaeth, rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ei ddiogelwch ar ein systemau.

Lle rydym wedi rhoi (neu lle rydych wedi dewis) cyfrinair sy'n eich galluogi i gael mynediad i rannau penodol o'n safleoedd, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Rydym yn gofyn i chi beidio â rhannu eich cyfrinair ag unrhyw un.

6. Amodau parthed y defnydd o'r byrddau trafod 
Bydd unrhyw gyfathrebu neu ddeunydd yr ydych yn ei drosglwyddo i, neu ei bostio ar, unrhyw fan cyhoeddus o'r Safle gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddata, cwestiynau, sylwadau, awgrymiadau, adolygiadau, neu debyg, yw, yn cael ei drin fel, nad ydynt yn wybodaeth yn gyfrinachol. Wrth fynd i mewn i'r fforwm trafod, rydych yn cytuno i beidio â chyhoeddi, postio, dosbarthu lledaenu neu fel arall trosglwyddo unrhyw ddeunydd difenwol, tramgwyddus, annilys, anweddus neu fel arall yn anghyfreithlon neu annymunol.

Ni fydd Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yn gyfrifol am y postio a wneir gan unrhyw ddefnyddiwr  ar unrhyw ddeunydd difenwol, anweddus neu fel arall yn anghyfreithlon. Mae gan Grŵp Age Cymru Gwynedd a Môn yr hawl i gael gwared ar unrhyw ddeunydd neu bostio i chi wneud ar y Safle yn ôl ei ddisgresiwn.

7. Beth sy'n digwydd pan fydd ymwelwyr yn cysylltu â safle arall? 
Mae ein safle yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill. Mae'r polisi preifatrwydd hwn ond yn berthnasol i safle Age Cymru Gwynedd a Môn, felly dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol pan fyddant yn symud i safle arall bob amser, a dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw safle sy'n casglu gwybodaeth bersonol. Ni allwn fod yn gyfrifol am bolisiau preifatrwydd ac arferion o safleoedd eraill hyd yn oed os ydych yn cael mynediad iddynt drwy ddefnyddio cysylltiadau o safle Age Cymru Gwynedd a Môn.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol am ein hymwelwyr i unrhyw safle arall. Yn ogystal, os ydych yn cysylltu â’r safle hwn safle drwy safle drydydd parti, ni allwn fod yn gyfrifol am bolisiau preifatrwydd ac arferion y perchnogion a gweithredwyr y safle trydydd parti. Argymhellwn  eich bod yn edrych ar bolisi safle’r trydydd parti ac yn cysylltu â'r perchennog neu weithredwr os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

8. 16 neu iau 
Os ydych yn 16 oed neu'n iau, gofynnwch am ganiatad eich rhiant / warcheidwad o flaen llaw pryd bynnag byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol i'r Safle. Nid yw defnyddwyr heb ganiatâd yn cael  darparu gwybodaeth bersonoI i ni.

9. Cysylltwch â ni 
Os ar unrhyw adeg yr hoffech gysylltu â ni i roi eich barn am ein harferion preifatrwydd, neu os oes gennych unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â'ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud hynny drwy ein he-bostio ar info@acgm.co.uk neu ffoniwch ni ar 01286 677711.

10. Trosglwyddo eich gwybodaeth y tu allan i Ewrop
Fel rhan o'r gwasanaethau a gynigir i chi drwy'r Safle, gall y wybodaeth a roddwch i ni yn gael ei drosglwyddo i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ("UE"). Er enghraifft, gall hyn ddigwydd os bydd unrhyw un o'n gweinyddwyr yn cael ei leoli o bryd i'w gilydd mewn gwlad y tu allan i'r UE. Efallai na fydd y gan y gwledydd hyn ddeddfau diogelu data tebyg i'r DU. Drwy gyflwyno eich data personol, rydych yn cytuno i  drosglwyddo, storio neu brosesu eich data. Os ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth y tu allan i'r UE yn y modd hwn, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn.

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaethau tra eich bod tu allan i'r UE, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd er mwyn darparu’r gwasanaethau hynny.