Cadw'n Ddiogel

Paratoi ar gyfer y gaeaf       

Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y gaeaf. Bydd eich gwasanaeth Tân ac Achub lleol yn cynnal archwiliad diogelwch tân am ddim yn eich cartref, ac yn gosod larymau tân i chi os nad oes rhai gennych eisoes. Ffoniwch nhw ar 0800 169 1234.

Cynghorion craff

  • Os oes gennych danau agored, gwnewch yn siwˆr eu bod wedi’u hawyru’n iawn. Defnyddiwch giard diogelwch a pheidiwch â gosod eich golch yn agos i fflamau’r tân. Os ydych yn defnyddio tân neu wresogydd yn eich ystafell wely yn y nos, gwnewch yn siwˆr fod ffenestr neu ddrws ar agor.
  • Dilynwch y cyfarwyddiadau wrth ddefnyddio’ch blanced drydan a gwnewch yn siwˆr ei bod yn cael ei phrofi bob tair blynedd. Peidiwch byth â defnyddio blanced drydan a photel dwr poeth ar yr un pryd.

Lawr lwytho taflen ddefnyddiol a gynhyrchwyd gan Fflach Tân sy’n hyrwyddo diogelwch tân yng Nghymru. Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Carbon monocsid 

Os yw offer gwresogi a choginio sy’n rhedeg ar danwyddau ffosil (nwy, olew, glo neu bren) yn cael ei osod yn anghywir, ei gynnal yn anaml neu heb ei awyru’n ddigonol, gall ryddhau carbon monocsid – nwy gwenwynig na ellir ei weld na’i arogli. Mae nwy carbon monocsid yn lladd mwy na 50 o bobl y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Gall lefelau isel o garbon monoxsid achosi niwed difrifol i’ch iechyd os byddwch yn ei anadlu i mewn dros gyfnod hir.

Cynghorion craff

  • Gwnewch yn siwr fod peirianydd cofrestredig, dibynadwy sydd wedi cael hyfforddiant addas yn gwasanaethu eich offer gwresogi a choginio, ffliwiau a simneiau o leiaf unwaith y flwyddyn
  • Gosodwch larwm carbon monocsid y gallwch ei glywed sy’n bodloni Safon Ewropeaidd EN50291
  • Gwnewch yn siwˆr fod yr ystafelloedd wedi’u hawyru’n dda pan fyddwch yn defnyddio’r offer a rhowch y gorau i ddefnyddio offer os rydych chi’n meddwl y gallai fod yn rhyddhau nwy carbon monocsid
  • Os ydych yn dioddef o symptomau sy’n teimlo fel gwenwyn bwyd, heintiau feirysol, ffliw neu flinder mawr ac yn meddwl y gallai carbon monocsid fod wedi’u hachosi, ewch i weld eich meddyg ar unwaith a dywedwch eich bod yn meddwl i chi gael eich gwenwyno gan garbon monocsid

Lawrlwytho’r canllaw hwn
 Allwch chi mo’i arogli, allwch chi mo’i weld ond gall eich lladd!
 

'Gallwch am Gymorth'

Canllaw ar gyfer cysylltu â sefydliadau mewn argyfwng neu ofyn am gymorth arall yw Galwch am gymorth. Mae’r canllaw yn cynnwys rhifau ffôn cyswllt y gwasanaethau trydan, nwy a dwr, yn ogystal â gwybodaeth am lifogydd a chyngor cyffredinol gan Age Cymru. Lawrlwytho’r canllaw hwn: Galwch am Gymorth

Bod yn Gymydog Da

Cadwch lygad am unrhyw bobl hyn a all fod angen cymorth yn ystod y tywydd oer. Rhowch wybod i rywun os byddwch angen cymorth i adael y ty ar eich pen eich hunain.

Cysylltu â ni

Cydlynir Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn gan Age Cymru, elusen newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl hyn. Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach ar ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn, os hoffech chi archebu pecyn gwybodaeth neu adnoddau ymgyrchu neu os ydych chi’n cynnal digwyddiad gellir ei gynnwys yn ein hadran digwyddiadau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Age Cymru
Ty John Pathy
13/14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ
 
Ffôn: 029 2043 1555
Ffacs: 029 2047 1418

Gallwch hefyd gysylltu â ni neu ofyn gwybodaeth Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn e-bostio’ch neges kwtw@agecymru.org.uk

Advice line:
08000 223 444
 

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

What does Age Cymru do in my area?

Donate today

Help support our work with older people

Donate now

 

 

A couple getting advice

About Age Cymru

Find out what Age Cymru does, its history, how it raises money and more about the charity.

Close window
Display options

Set the appearance of this website so you can read it more easily

Text size

Background/foreground


To see information relating to England, Northern Ireland or Scotland set your preference below: