Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwerthoedd ac ymddygiadau

Mae ein gwerthoedd yn cefnogi'r ffordd rydyn ni'n gwneud ein gwaith. Pwrpas y gwerthoedd yw creu ymdeimlad o undod ac ysbrydoli ymddygiadau sydd eu hangen ac arwain at lwyddiant. Mae'r ymddygiadau a nodwyd yn dangos sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd, cwsmeriaid, partneriaid a rhanddeiliaid.

Gofalu

Rydyn ni'n rhoi pobl wrth galon yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Rydym yn benderfynol ac yn angerddol am wneud bywyd yn well drwy:

 • wastad rhoi pobl hŷn yn gyntaf
 • gwrando ar yr hyn sydd gan bobl eraill i'w ddweud a'i werthfawrogi
 • parchu ein cydweithwyr a'n cleientiaid ac ymdrechu i ennill ac ysbrydoli ymddiriedaeth
 • actio mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol bob tro, gan ddangos empathi a bod yn gefnogol
 • darparu anogaeth a chydnabod cyfraniadau pobol eraill
 • bob amser yn ystyried effaith ein gweithredoedd ar bobl eraill
 • gwerthfawrogi barn pobl eraill.

Penderfynol

Rydyn ni'n cymryd cyfrifoldeb dros, ac yn ymfalchïo, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy:

 • sicrhau rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn
 • cwestiynu a herio'r status quo
 • ysbrydoli eraill a chael ein hysbrydoli ein hunain
 • dangos agwedd 'gallu gwneud'
 • bod yn arloesol ac yn ddygn wrth gyrraedd nodau
 • dysgu o'n camgymeriadau ac adeiladu ar lwyddiant
 • gweld newid fel cyfle nid problem.

Effeithiol

Rydym yn ymdrechu i gael y gorau a chael canlyniadau drwy:

 • gwneud beth rydyn ni'n dweud ein bod ni'n mynd i'w wneud
 • monitro ein gwaith a gwerthuso canlyniadau er mwyn ein galluogi i wella'n barhaus
 • ceisio barn, gwrando ar bobl a gweithredu
 • bod yn hygyrch, hawdd mynd atynt a phroffesiynol
 • gweithio'n effeithlon, osgoi gwastraff a sicrhau gwerth am arian
 • bod yn falch o'n llwyddiannau a dathlu a rhannu llwyddiant
 • rheoli ein hamser yn effeithlon.

Grymuso

Rydym yn galluogi pobl, i fagu hyder a darparu cymorth ymarferol drwy:

 • cymryd grym dirprwyedig, awdurdod ac ymreolaeth o fewn ffiniau clir
 • cymryd cyfrifoldeb personol a bod yn atebol am benderfyniadau eu hunain
 • rhoi amser, arweiniad a chyngor
 • hyfforddi, mentora a chefnogi i ddatblygu i botensial llawn
 • rhoi cydnabyddiaeth a chlod am job wedi'i wneud yn dda a 'mynd yr ail filltir'
 • rhoi adborth adeiladol, dysgu o gamgymeriadau ac adeiladu ar lwyddiannau
 • ymddiried yng ngalluoedd a barn ei gilydd a chymryd risgiau gwybodus.

Gan gynnwys

Rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd ac yn cynnwys eraill. Gofynnwn, gwrandwch ac ymateb drwy:

 • dyrchafu cydraddoldeb, croesawu amrywiaeth, a hyrwyddo hawliau dynol
 • trin pawb ag urddas a pharch
 • cynnal diwylliant lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cynnwys
 • trin pobl fel unigolion, cydnabod bod gwahaniaethau'n bodoli ac ymateb i anghenion amrywiol
 • galluogi pobl i rannu eu syniadau a bod yn rhan o'n gwaith
 • gwrando ar yr hyn a ddywedir, bod yn ymatebol a chefnogi pobl i wneud dewisiadau
 • cyfathrebu'n effeithiol mewn modd amserol.

 

Last updated: Gor 24 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top