Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Yr hyn a wnawn

Age Cymru yw'r elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru a rydyn ni yma pan mae ein hangen ni fwyaf.

Yn fwy nag erioed o'r blaen, mae pobl hŷn yn wynebu rhai o'r heriau anoddaf y gallwn ddychmygu. Mae rhai yn byw mewn tlodi neu'n methu cael y gofal sylfaenol sydd ei angen arnyn nhw i fyw gydag urddas. Yn anffodus, mae pobl hŷn yn aml yn gorfod wynebu'r problemau hyn heb neb i'w helpu na'u cefnogi - mae unigrwydd yn frwydr ddyddiol pan mai dim ond y teledu neu'r radio sydd gennych i gadw cwmni i chi.

Dyna pam fod Age Cymru yma. Ein gweledigaeth yw cymdeithas sy’n darparu’r profiad gorau i bawb yng Nghymru yn hwyrach mewn bywyd. Mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys ac maen nhw’n gallu siapio penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Ein cenhadaeth yw gwella bywydau pobl hŷn drwy ddarparu cymorth, gwasanaethau a chyngor dibynadwy. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth, ein mewnwelediad a’n profiad i ddylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau sy’n effeithio ar bobl hŷn. 

Rydyn ni yma i bobl hŷn pan maen nhw ein hangen ni.

  • Ynghyd â'n partneriaid lleol
  • Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor
  • Rydym yn darparu rhaglenni lles
  • Rydym yn darparu eiriolaeth annibynnol
  • Rydym yn cefnogi gofalwyr

Rydym yn ymgyrchu ac yn ymchwilio

Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor

Mae Cyngor Age Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg neu yn Saesneg, gallwch ein ffonio ar 0300 303 44 98, codir tâl ar gyfradd leol ac agor rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn advice@agecymru.org.uk

Gall pobl sydd â cholled clyw gysylltu â'r gwasanaeth drwy wasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf neu wasanaeth Cyfnewid Testun. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Languageline Solutions i ddarparu mynediad i gyfieithwyr sy'n cwmpasu mwy na 240 o ieithoedd.

Fel arall, efallai y gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn ein taflenni ffeithiau a'n canllawiau gwybodaeth

Rydym yn darparu rhaglenni lles

Drwy ein rhaglen heneiddio iach, rydym yn darparu gwybodaeth i'ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus am eich iechyd ac i chwarae rôl weithredol wrth reoli eich iechyd a'ch lles. Rydym yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau corfforol a chelfyddydau a chreadigrwydd i gefnogi iechyd meddwl cadarnhaol.

Low Impact Functional Training (LIFT) - Cyfres o weithgareddau a gemau wedi'u cynllunio i gael pobl hŷn i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol yn eich cymuned leol.

Cerdded Nordig - un o ffurfiau o weithgaredd corfforol sy'n tyfu gyflymaf Ewrop ac mae'n ffordd wych o gadw'n iach.

Tai Chi - a geir i wella iechyd a lles a disgyblaeth sy'n cynnwys y meddwl, yr anadl a'r symudiad i greu cydbwysedd tawel, naturiol o egni. Yn helpu i lacio a chryfhau cymalau a chyhyrau, mae'n adfywio corff, meddwl ac ysbryd, yn gwella canolbwyntio yn ogystal â helpu gyda phroblemau pwysedd gwaed a gwella cydbwysedd.

Nid yw lles yn ymwneud ag iechyd corfforol yn unig. Gwanwyn yw ein gŵyl Wanwyn genedlaethol sy'n dathlu oedran hŷn fel amser o gyfle i adnewyddu, twf a chreadigrwydd. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i bobl hŷn y celfyddydau gymryd mwy o sylw, gan ddarparu grantiau ar gyfer sefydliadau lleol ledled Cymru.

Rydym yn darparu eiriolaeth annibynnol

HOPE (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu) - prosiect partneriaeth rhwng Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a phartneriaid Age Connects Wales ledled y wlad. Mae HOPE yn darparu eiriolaeth annibynnol i bobl dros 50 oed a gofalwyr ledled Cymru.

Mae'r project yn cefnogi pobl i ymgysylltu, cymryd rhan, ennill gwybodaeth, cael clywed eu lleisiau, deall eu hawliau, gwneud dewisiadau, cymryd rhan, rhannu profiadau, codi ymwybyddiaeth am eiriolaeth, a datblygu sgiliau a gwybodaeth.

Eiriolaeth dementia - mae ein project eiriolaeth dementia annibynnol yn galluogi pobl sy'n byw â dementia i fanteisio ar y gwasanaethau a'r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt a chael llais mewn penderfyniadau sy'n cael eu gwneud amdanynt.

Mae'r eiriolaeth rydyn ni'n ei gynnig yn annibynnol ar unrhyw wasanaeth arall y mae pobl sy'n byw gyda dementia yn ei ddefnyddio. Mae hyn yn golygu bod yr unigolyn sy'n byw gyda dementia wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, a gallwn eu cefnogi a'u cynrychioli heb unrhyw wrthdaro buddiannau.

Rydym yn cefnogi gofalwyr

Ar draws Cymru, mae cannoedd o filoedd o bobl yn darparu cymorth neu gymorth i aelodau o'r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill oherwydd salwch corfforol neu feddyliol hirdymor, anabledd neu faterion sy'n ymwneud â thyfu'n hen. Mae mwy na hanner y gofalwyr di-dâl dros 50 oed. Dyw llawer sy'n darparu gofal ddim yn ystyried eu hunain fel gofalwyr di-dâl, ddim yn ymwybodol o'u hawliau, ddim yn gwybod pa gymorth sydd ar gael na sut i gael mynediad iddo.

Mae ein project gofalwyr yn cefnogi adnabod gofalwyr hŷn yn gynnar er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor amserol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'n galluogi gofalwyr hŷn i ddylanwadu ar bolisi, dylunio a darparu gwasanaethau, a phenderfyniadau drwy sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed.

Nod y prosiect yw darparu cefnogaeth ac adnoddau, i sicrhau bod mwy o weithwyr proffesiynol yn gallu adnabod a chefnogi gofalwyr pobl sy'n byw â dementia, i roi gwybodaeth a mewnwelediad i ddatblygu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion gofalwyr hŷn yn well ac i helpu staff cartrefi preswyl neu nyrsio i gefnogi gofalwyr.

Rydym yn ymgyrchu ac yn ymchwilio

Mae ein tîm polisi yn gweithio mewn sawl ffordd wahanol i wneud Cymru yn wlad sy'n gyfeillgar i oedran. Rydym yn ymchwilio i'r materion sydd o bwys allweddol i bobl hŷn sy'n cael eu llywio gan ein Fforwm Ymgynghorol.

Rydym yn llunio datganiadau polisi cyhoeddus, tystiolaeth, adroddiadau ac ystadegau am faterion o bwys sy'n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn defnyddio'r adnoddau yma i ymgyrchu dros newid cadarnhaol i bobl hŷn.

Rydyn ni'n gweithio gyda'n cydweithwyr yn Age Alliance Cymru i sicrhau bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed.

Cefnogi ymgyrchu pobl hŷn

Mae ein tîm Ymgysylltu yn gweithio gyda nifer o sefydliadau cenedlaethol pobl hŷn, gan ddarparu cefnogaeth ysgrifenyddiaeth, ymgyrchu a pholisi.

  • Cymru Weithgar
  • Cynghrair Pobl Hŷn Cymru (COPA)
  • Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol Cymru
  • Fforwm Pobl Hŷn Cymru

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid age Cymru lleol

Mae rhwydwaith Age Cymru yn cynnwys partneriaid lleol annibynnol ledled Cymru.

Os ydych chi Age Cymru yn helpu gyda phethau fel cyfeillio, siopa, cludiant, llenwi ffurflenni, eiriolaeth, gweithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ymarfer corff a llawer mwy.

Mae pob partner Age Cymru lleol yn elusen annibynnol. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i hyrwyddo llesiant pobl hŷn drwy ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol, drwy ein polisi gan ddylanwadu, ein gwaith heneiddio iach, drwy godi arian a thrwy ein hystod o gynnyrch a gwasanaethau.

Age Cymru Dyfed
03333 447 874

Age Cymru Gwent
01633 763330

Age Cymru Gwynedd a Môn
01286 677711

Age Cymru Powys
01686 623707

Age Cymru West Glamorgan
01792 648866

I gael rhagor o wybodaeth:

Ffoniwch Age Cymru ar 029 2043 1555

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top