Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cyngor dyled

Cyngor dyled 

Gall unrhyw un fynd i ddyled, am ystod eang o resymau, ond ceisiwch gofio nad ydych chi ar eich pen eich hun ac nid yw byth yn rhy gynnar neu'n rhy hwyr i ofyn am gymorth. 

Cymerwch y camau cyntaf i adennill rheolaeth a dod o hyd i'ch ffordd yn ôl i fywyd di-ddyled. 

Pryd ddylwn i ofyn am help i ddyledion? 

Beth ddylwn i ei wneud os oes rhywun dwi'n ei adnabod yn cael problemau gyda dyled? 

Pwy alla i gysylltu am gymorth a chyngor dyled am ddim? 

Mwy o wybodaeth 

Pryd ddylwn i ofyn am help i ddyledion? 

Gallai fod yn amser i gael help gyda'ch dyled os ydych: 

 • poeni'n rheolaidd am arian
 • cael trafferth talu biliau eich cartref neu dalu credyd iddynt
 • dibynnu ar eich gorddrafft neu gerdyn credyd i fynd heibio
 • ad-daliadau cerdyn credyd coll
 • cuddio eich arferion gwario oddi wrth eich teulu
 • osgoi llythyrau a galwadau gan eich credydwyr. 

Beth ddylwn i ei wneud os oes rhywun dwi'n ei adnabod yn cael problemau gyda dyled? 

Efallai eich bod wedi sylwi ar aelod o'r teulu neu ffrind yn gweithredu'n wahanol. Gall yr arwyddion hyn ddangos eu bod yn cael problemau gyda dyled: 

 • cuddio post
 • bod yn anarferol o gyfrinachol am arian a chyllid
 • cael galwadau ffôn gan alwyr anhysbys
 • sy'n ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd
 • osgoi gweithgareddau roedden nhw'n arfer eu mwynhau
 • gofyn am fenthyg arian. 

Os ydych chi wedi sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion hyn neu os ydych yn meddwl y gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn cael problemau gyda dyled, anogwch nhw i ofyn am gymorth. Ond cofiwch fod angen iddyn nhw wneud y penderfyniad i gael cyngor eu hunain. Mae rhoi cefnogaeth iddyn nhw a gwrando arnyn nhw yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. 

Pwy alla i gysylltu am gymorth a chyngor dyled am ddim? 

Mae rhai cwmnïau rheoli dyledion yn codi ffioedd am eu cyngor. Does dim angen derbyn mwy o ddyled pan mae 'na help am ddim ar gael. Mae gan yr elusennau cofrestredig hyn gynghorwyr dyledion a all roi cyngor dyled cyfrinachol am ddim i chi: 

 • Gall eich Age Cymru neu Ar Lein Cyngor Age Cymru eich cyfeirio at sefydliadau all helpu.
 • Mae Cyngor Ar Bopeth yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu dros e-bost. 
 • Mae National Debtline yn rhoi cyngor dros y ffôn, ar-lein a thrwy e-bost. Gallant anfon pecyn gwybodaeth hunan-gymorth am ddim atoch. 
 • Mae StepChange Debt Charity yn rhoi cyngor dros y ffôn neu ar-lein, gan ddarparu cynllun gweithredu personol ac argymhelliad o'r atebion sydd ar gael ar gyfer delio â dyledion. 
 • Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor am dai a digartrefedd, gan gynnwys rheoli dyled, talu rhent neu ôl-ddyledion morgais, a delio â'r posibilrwydd o droi allan neu adfeddiannu. 

Mwy o wybodaeth 

FS75: Delio â dyled - Mae'r dogfennau ar gyfer y dudalen hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn Cymraeg

 Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 

 

 

 

Last updated: Rhag 12 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top