Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cyngor Age Cymru

Cyngor Age Cymru 

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw am faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, eu ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. 

Ein gweledigaeth yw bod gan bob person hŷn yng Nghymru ddewis a rheolaeth dros eu bywydau eu hun gyda mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i helpu i wireddu hynny. 

Ein dull gweithredu a'n hegwyddorion yw: 

  • i gynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd, yn rhad ac am ddim, sy'n hygyrch i bawb
  • i gynnig gwasanaeth cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, lle bo angen gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill i ddiwallu anghenion unigolion
  • i fod yn anfeirniadol, cyfath ac ystyriol o anghenion unigolion, gan ddangos parch ac empathi cadarnhaol a diamod bob amser
  • darparu cymorth sicr, arbenigol, cyson ac o ansawdd; sicrhau bod ein hadnoddau yn gywir, yn gyfoes ac yn addas i'w pwrpas
  • i hyrwyddo eich hawliau, eich grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus am faterion sy'n effeithio ar eich bywyd.
  • i roi pobl hŷn wrth galon popeth a wnawn. 

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun yn uniongyrchol, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ffoniwch ni ar y rhif 0300 303 44 98 ar gyfradd leol (ar agor rhwng 9:00am a 4:00pm, Llun - Gwener). Anfonwch e-bost atom yma: advice@agecymru.org.uk 

Mae'r galw ar ein llinell gynghor yn anhygoel o uchel ar hyn o bryd; mae’r cyfnod hwn yn gyfnod pryderus i nifer. Mae gennym fwy o gapasiti ar ein llinell ond mae'n bosib y byddwch yn aros am gyfnod ar y ffôn cyn siarad ag unigolyn. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn siarad gyda chi mor gyflym ag y gallwn

Gall pobl sydd yn colli eu clyw ddewis cysylltu â'r gwasanaeth drwy ddefnyddio gwasanaeth Neges Destun y Genhedlaeth Nesaf neu wasanaeth Cyfnewid Neges Destun. Yn ogystal gall pobl sydd â dealltwriaeth gyfyngedig o'r iaith Saesneg (neu'r Gymraeg) ofyn am ymdrin â'u galwad mewn iaith o'u dewis. Mae Cyngor Age Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Languageline Solutions i ddarparu mynediad i gyfieithwyr sy'n cwmpasu dros 240 o ieithoedd. 

Mae llinell Cyngor Age Cymru hefyd yn gweithredu fel porth i'n gwasanaethau lleol. Gall cefnogaeth wyneb yn wyneb drwy swyddfeydd partner brand lleol ac ymweliadau cartref fod ar gael i alwyr sydd angen cymorth ychwanegol neu fwy arbenigol. 

Fel arall, efallai y gallwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau yn ein taflenni ffeithiau neu ganllawiau gwybodaeth. Mae ein canllawiau'n rhoi trosolwg o bwnc penodol, tra bod ein taflenni ffeithiau yn rhoi gwybodaeth fanylach. 

 

Last updated: Ion 16 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top