Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Ewyllysiau byw

Penderfyniadau ymlaen llaw (ewyllysiau byw) 

Daw amser pan fo angen i ni i gyd feddwl am y dyfodol a beth hoffem ddigwydd pe na baem yn gallu gwneud neu gyfathrebu ein penderfyniadau ein hunain. 

Mae penderfyniad ymlaen llaw yn caniatáu ichi fynegi eich dymuniadau i wrthod triniaeth feddygol yn y dyfodol. Cyfeirir ati weithiau fel ewyllys byw. 

Byddai penderfyniad ymlaen llaw yn dod yn berthnasol pe bai amser yn dod pan nad oeddech yn gallu gwneud neu gyfathrebu eich penderfyniadau eich hun. 

Mae'n caniatáu ichi wrthod triniaeth, hyd yn oed os gallai hyn arwain at eich marwolaeth. Mae penderfyniad ymlaen llaw yn gyfreithiol rwymol sy'n golygu bod yn rhaid i'r rhai sy'n gofalu amdanoch ddilyn eich cyfarwyddiadau. Fodd bynnag, dim ond os byddwch yn colli'r gallu i wneud neu gyfathrebu penderfyniadau am eich triniaeth y bydd yn cael ei ddefnyddio. 

Mae datganiad ymlaen llaw o ddymuniadau yn esbonio eich hoff bethau a'ch cas bethau ac unrhyw beth sy'n bwysig i chi fod yn gyfforddus. Dylai datganiad ymlaen llaw gael ei ystyried gan bawb oedd yn ymwneud â'ch gofal. Yn wahanol i benderfyniad ymlaen llaw, nid yw'n gyfreithiol rwymol. 

Efallai yr hoffech gynnwys gwybodaeth am: 

 • lle yn ddelfrydol hoffech dderbyn gofal, er enghraifft eich cartref, cartref gofal neu hosbis
 • eich gofynion dietegol
 • bwydydd rydych chi'n eu gwneud a ddim yn hoffi
 • p'un a yw'n well gennych faddondai neu gawodydd
 • pa fath o ddillad sydd well gennych eu gwisgo
 • y math o gerddoriaeth rydych chi'n ei hoffi a'r hyn rydych chi'n hoffi ei wylio ar y teledu
 • a ydych yn hoffi cysgu gyda golau ar
 • yr amser rwyt ti'n hoffi mynd i'r gwely ac a wyt ti'n godwr cynnar neu'n well gen ti gelwydd yn
 • eich credoau a'ch gwerthoedd crefyddol neu eraill
 • pwy ydych am gael eich ymgynghori ynglŷn â'ch gofal
 • pwy hoffech chi ymweld â chi. 

Gallwch gofnodi eich datganiad ymlaen llaw mewn unrhyw ffordd y mae'n gweithio i chi. Fodd bynnag, mae'n bwysig rhoi copi o'ch datganiad ymlaen llaw i bawb sy'n ymwneud â'ch gofal – yn enwedig eich staff gofal, eich meddyg teulu a'ch tîm meddygol fel eu bod yn gwybod beth yw eich dymuniadau. 

Beth ddylwn i ei wneud nesaf? 

Darllenwch ein Factsheet 72: Penderfyniadau uwch, datganiadau ymlaen llaw ac ewyllysiau byw 

Darllenwch ein Canllaw Gwybodaeth 51: Meddwl am ddiwedd oes 

Ar hyn o bryd mae'r dogfennau a restrir uchod nad oes ganddynt hypergyswllt ar gael yn Saesneg yn unig – gellir gweld copïau ar fersiwn iaith Saesneg ein gwefan. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi fersiwn Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98.

 

Last updated: Rhag 15 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top