Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Taliad Annibyniaeth Personol

Mae Taliad Annibyniaeth Personol yn fantais i bobl a all fod angen help gyda gweithgareddau dyddiol neu help i fynd o gwmpas oherwydd salwch neu anabledd hirdymor.


Faint allwn i'w dderbyn?

 

Mae faint allwch chi ei gael yn dibynnu ar ba mor anodd yw hi i chi wneud rhai pethau, fel paratoi bwyd a diod, gwisgo a dadwisgo, neu symud o gwmpas. Mae'r cyfraddau o fis Ebrill 2024 i'w gweld yn y tabl isod.

Mae dwy ran i Daliad Annibyniaeth Personol - cydran bywyd bob dydd a chydran symudedd.Efallai y byddwch chi'n gallu hawlio un elfen neu'r ddwy elfen.

Elfen bywyd dyddiol
Cyfradd wythnosol
Safonol £72.65
Gwell £108.55
Elfen symudedd
Cyfradd wythnosol
Safonol £28.70
Gwell £75.75

Sut gall Taliad Annibyniaeth Personol fy helpu i?

Os oes gennych salwch neu anabledd gall bywyd fod yn anodd gan effeithio ar eich incwm hefyd (yn enwedig os oes rhaid i chi roi'r gorau i'r gwaith neu weithio llai o oriau). Gallai cael ychydig o arian ychwanegol eich helpu i dalu am bethau rydych chi eu hangen neu eu heisiau. Gallwch wario Taliad Annibyniaeth Personol ar beth bynnag sydd ei angen arnoch.


Os oes gennych salwch neu anabledd gall bywyd fod yn anodd gan effeithio ar eich incwm hefyd (yn enwedig os oes rhaid i chi roi'r gorau i'r gwaith neu weithio llai o oriau). Gallai cael ychydig o arian ychwanegol eich helpu i dalu am bethau rydych chi eu hangen neu eu heisiau. Gallwch wario Taliad Annibyniaeth Personol ar beth bynnag sydd ei angen arnoch.

Efallai eich bod yn gymwys i gael Taliad Annibyniaeth Personol os ydych yn is nag oedran Pensiwn y Wladwriaeth (a dros 16 oed) ac angen help gyda gweithgareddau bywyd bob dydd, neu gyda symud o gwmpas, neu'r ddau. Os ydych chi'n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol cyn eich bod yn ddigon hŷn i dderbyn Pensiwn y Wladwriaeth, byddwch yn parhau i'w dderbyn. Gallwch chi wneud cais os ydych chi'n gweithio.

  • Dydy Taliad Annibyniaeth Personol ddim yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac nid yw'n cynnwys prawf modd, sy'n golygu nad oes ots faint o incwm neu arbedion sydd gennych.
  • Os ydych wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth a bod gennych anghenion gofal, dylech hawlio Lwfans Gweini yn lle hynny.

Os nad ydych yn siŵr pryd rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 


Sut mae hawlio Taliad Annibyniaeth Personol?

Cam cyntaf: I ddechrau eich cais ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 0800 917 2222 (ffôn testun 0800 917 7777). Byddant yn gofyn am wybodaeth sylfaenol ac yna'n anfon ffurflen hawlio atoch.

Cam dau: Cwblhewch y ffurflen hawlio. Os oes angen help arnoch gyda hyn, cysylltwch â Chyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 i weld pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Cam tri: Bydd eich cais yn cael ei asesu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac efallai y byddwch yn cael asesiad wyneb yn wyneb.

Cam pedwar: Fe gewch sgôr yn seiliedig ar faint o help sydd ei angen arnoch chi a bydd hyn yn effeithio ar faint o Daliad Annibyniaeth Personol y byddwch yn ei dderbyn.

Cam pump: Byddwch yn derbyn gwybodaeth am eich cais. Os yw eich cais yn cael ei wrthod herio’r penderfyniad. Siaradwch â'ch cangen Age Cymru leol, neu darllenwch ein cyngor ar sut i herio penderfyniad budd-daliadau.

 


Beth ddylwn i'w wneud nesaf?

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

 

Last updated: Ebr 05 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top