Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Iechyd a lles

Iechyd a lles


Dewch o hyd i wybodaeth am gyflyrau iechyd sy'n gysylltiedig ag oedran, awgrymiadau a chyngor ar sut i gadw'n heini ac yn iach.  Mae yna hefyd wybodaeth am sut i ddelio gyda'r gwasanaethau iechyd, a gwybodaeth am adael yr ysbyty.

Topics - Pynciau

Pynciau

Gwasanaethau iechyd

Gwybodaeth am eich hawliau chi, gofal penodol, sut brofiad yw mynd i'r ysbyty, a mwy.  Mae’r wybodaeth i gyd yma.

Ffitrwydd

Ydych chi eisiau gwella eich ffitrwydd ond dydych chi ddim yn gwybod ble i ddechrau? Darganfyddwch pa ymarfer corff a allai fod yn addas i chi.

Lledu'r Cynhesrwydd

Lledu'r Cynhesrwydd yw ymgyrch Age Cymru i atal miloedd o bobl hŷn yng Nghymru rhag dioddef yn ddiangen y gaeaf hwn.

Perthnasau a theulu

Wrth i chi fynd yn hŷn mae eich perthnasau yn mynd yn fwyfwy pwysig.  Efallai y byddwch chi'n dechrau colli ffrindiau gydol oes.

Unigrwydd

Gall unigrwydd ddiffinio ein bywydau a niweidio ein hiechyd. Mynnwch gyngor a chymorth er mwyn gwella eich sefyllfa.

Eich lles meddyliol

Nid yw teimlo'n dda yn ymwneud â bod yn ffit ac yn iach yn gorfforol yn unig.  Mae hi hefyd yn bwysig eich bod chi'n teimlo'n dda yn feddyliol.

Diogelu pobl hŷn rhag camdriniaeth ac/neu esgeulustod

Mae gennym ddalen ffeithiau manwl sy'n egluro beth i'w wneud os ydych chi'n berson hŷn sy'n cael eich cam-drin neu eich hesgeuluso.  Efallai eich bod chi mewn perygl o gael eich cam-drin neu eich hesgeuluso.  Efallai eich bod chi'n pryderu ar ran person hŷn sydd yn cael ei gam-drin. Nod y wybodaeth yn y ddalen ffeithiau yw codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o gam-drin; darparu manylion am ddulliau diogelu – gan gynnwys deddfwriaeth berthnasol, canllawiau statudol a pholisïau – ynghyd â chamau ymarferol y gellir eu cymryd i atal camdriniaeth. Mae hefyd yn amlinellu cymorth a chefnogaeth a allai fod ar gael i adrodd am gam-driniaeth.

 • Health services

  From your rights to certain care, to what it's like going into hospital, we've got you covered.
 • Fitness

  Want to improve your fitness but don't know where to start? Find out what exercise might suit you.
 • Spread the Warmth

  Spread the Warmth is Age Cymru's campaign to prevent thousands of older people in Wales suffering needlessly this winter.
 • Relationships and family

  As you get older your relationships carry more meaning and you may begin to lose lifelong friends.
 • Loneliness

  Loneliness can define our lives and harm our health. Get advice and support to improve your situation.
 • Your mental wellbeing

  Feeling well is not just about being physically fit and healthy – it’s equally important to your overall health that you feel good mentally.
 • Safeguarding older people from abuse and/or neglect

  We have a detailed factsheet which covers what to do if you are an older person who is being abused or neglected, or may be at risk of this; or you are concerned on an older person’s behalf that they are being abused. The information in the factsheet aims to raise awareness and understanding of the issue of abuse; provide details on approaches to safeguarding – including relevant legislation, statutory guidance and policies – together with practical steps that can be taken to stop abuse. It also outlines help and support that may be available to report abuse.

Cadw'n gynnes y gaeaf hwn

Dilynwch ein hawgrymiadau syml er mwyn cadw'n iach, yn ddiogel ac yn gyfforddus y gaeaf hwn.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top