Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Budd-dal Tai

Os ydych chi ar incwm isel ac yn cael trafferth talu'ch rhent, gallech hawlio Budd-dal Tai.


Beth yw Budd-dal Tai?

Arian yw Budd-dal Tai i helpu pobl sydd ar incwm isel i dalu eu rhent.


Faint o arian allen i ei dderbyn?

Mae Budd-dal Tai yn fudd-dal sy'n cael ei brofi gan ddulliau. Mae hyn yn golygu bod y swm y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar:

 • eich cynilion
 • gyda phwy rydych chi'n byw
 • faint o rent rydych chi'n ei dalu
 • sawl ystafell sydd gennych yn eich cartref
 • os byddwch yn derbyn budd-daliadau anabledd neu ofalwr (megis Lwfans Gofalwr, Lwfans Presenoldeb neu Daliad Annibyniaeth Personol.




Sut gallai Budd-dal Tai fy helpu i?

Gallai Budd-dal Tai eich helpu i dalu eich costau ychwanegol ac arbed rhywfaint o bryder i chi.


Ydw i'n gymwys i hawlio Budd-dal Tai?

Gallech dderbyn Budd-dal Tai os:

 • mai chi sy'n talu rhent
 • os ydych ar incwm isel neu'n hawlio budd-daliadau
 • os oes gennych arbediadau arian o lai na £16,000

Os byddwch yn derbyn y Credyd Gwarant yn rhan o'r Credyd Pensiwn nid yw eich incwm a'ch cynilion yn cael eu hystyried felly mae'n bosibl y byddwch yn cael eich rhent a dalwyd yn llawn gan Fudd-dal Tai.

Os ydych yn berchen ar eich cartref, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn Budd-dal Tai, ond gallech gael cymorth gyda'ch llog morgais fel rhan o'r Credyd Pensiwn yn lle hynny.

Os ydych chi o oedran gweithio ac yn hawlio mewn ardal lle mae'r Credyd Cynhwysol wedi'i gyflwyno, dylech hawlio Credyd Cynhwysol yn lle hynny.


Sut alla i hawlio Budd-dal Tai?

Cam un: Dysgwch pwy sydd angen i chi gysylltu i hawlio Budd-dal Tai:

 • Os nad ydych yn hawlio budd-daliadau eraill, dylech wneud cais am Fudd-dal Tai drwy eich cyngor lleol. Bydd angen i chi ofyn am ffurflen hawlio neu os bydd rhai cynghorau lleol yn caniatáu i chi wneud cais ar-lein.
 • Os ydych eisoes yn derbyn Credyd Pensiwn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn i hawlio Budd-dal Tai gyda'ch cais am Gredyd Pensiwn.
 • Os byddwch yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu Lwfans Ceisio Gwaith, cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith i wneud cais am Fudd-dal Tai gyda'ch cais am y budd-daliadau eraill hyn.

Cam dau: Gallwch gysylltu â'ch Age Cymru lleol neu ffonio Cyngor ar Age Cymru ar 0300 303 44 98 os ydych angen help gyda'r ffurflenni hawlio.

Os nad ydych yn hawlio budd-daliadau eraill ac yn gwneud cais am Fudd-dal Tai drwy eich cyngor lleol:

Cam tri: Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ategol i fynd gyda'ch cais, fel prawf o hunaniaeth, a phrawf o'ch enillion a'ch cyfalaf.

Cam pedwar: Cadwch lygad eich cais – gwiriwch gyda'r cyngor bod ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnoch chi. Cadwch nodyn o bwy rydych chi'n siarad â nhw a phryd.

Cam pump: Ni ddylai gymryd mwy na 14 diwrnod i'r cyngor gysylltu â chi a rhoi gwybod i chi eu penderfyniad. Ysgrifennwch at yr adran dai i gwyno os yw'n cymryd mwy o amser.

Beth os yw fy nghais yn cael ei wrthod?

Os yw eich cais yn cael ei wrthod, gofynnwch i'ch Age Cymru lleol am help neu i weld ein tudalen ar benderfyniadau heriol ar fudd-daliadau


Beth os yw fy nghais yn cael ei wrthod?

Cysylltu â'r Gwasanaeth Pensiwn

Os ydych chi'n derbyn Credyd Pensiwn yn barod, cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn i gael gwybod sut y gallech gael Budd-dal Tai. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael yn ein taflen ffeithiau ar Fudd-daliadau Tai. Gwasanaeth Pensiwn Taflenni ffeithiau budd-daliadau tai (PDF, 327 KB)

Pa arian ychwanegol sydd gennych hawl to?

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

 

Last updated: Ion 12 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top