Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Telerau ac Amodau

Gwybodaeth gyfreithiol

Age Cymru

Mae Age Cymru yn elusen a chwmni cofrestredig trwy warant, (rhif elusen gofrestredig 1128436 a rhif cwmni cofrestredig 6837284).

Swyddfa gofrestredig: Llawr Gwaelod, Tŷ'r Môr, Llys Trident, East Moors Road, Caerdydd, CF24 5TD

Unodd Age Concern Cymru (rhif elusen y 505071) a Helpu'r Aged (rhif elusen 272786) ar 1 Ebrill 2009 i ffurfio Age Cymru.

Mae Age UK yn darparu gwasanaeth cynnal gwefannau i Age Cymru. Mae hyn yn golygu bod Age UK yn darparu cysylltedd a gofod ar weinydd sy'n eiddo i Age UK i'w ddefnyddio gan ei Bartneriaid Cenedlaethol.

Termau ac Amodau

Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i Age Cymru, a'i gwmnïau masnachu a chwmnïau cysylltiedig eraill lle bo hynny'n berthnasol

 1. Darllenwch y termau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r wefan hon ("Safle"). Mae eich defnydd o'r Safle hwn yn gyfystyr â derbyn y telerau ac amodau hyn, sy'n dod i rym ar ddiwrnod cyntaf y defnydd o'r Safle hwn
 2. Mae Age Cymru'n cadw'r hawl i newid y telerau ac amodau hyn drwy bostio'r newidiadau ar-lein. Mae eich defnydd parhaus o'r Safle hwn ar ôl i newidiadau gael eu postio yn gyfystyr â derbyn y cytundeb hwn fel y'i diwygiwyd
 3. Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i unrhyw safle sydd dan reolaeth Age Cymru ac y crëwyd cysylltiad â'r telerau ac amodau hyn
 4. Mae hawlfraint yn y deunydd yn eiddo i Age Cymru a/neu ei gyflenwyr cynnwys. Mae Age Cymru wedi gwneud pob ymdrech i gael hawlfraint ar gyfer yr holl ddeunydd ysgrifenedig ar y Safle hwn. Unrhyw berson sy'n berchen ar yr hawlfraint ar gyfer deunydd a gyhoeddir ar y Safle hwn, cysylltwch â ni
 5. Gwaherddir defnyddio'r deunydd heb awdurdod gan gynnwys atgenhedlu, storio, addasu, dosbarthu neu gyhoeddi heb gydsyniad ysgrifenedig blaenorol Age Cymru neu, lle bo hynny'n berthnasol, gwaherddir y priod berchennog(au) hawlfraint. Ni chaniateir lawrlwytho dogfennau (gan gynnwys gwybodaeth, delweddau, lluniau, logos, enwau ac eiconau heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol deiliaid yr hawlfraint ar y Safle hwn, eu newid na'u haddasu at unrhyw bwrpas ac eithrio at ddefnydd personol, anfasnachol. Pe bai Age Cymru yn derbyn unrhyw gŵyn ynglŷn â deunydd trydydd parti ar y Safle hwn, bydd yn adolygu'r mater ac yn dileu deunydd yn ôl ei ddisgresiwn ei hun. Ni fydd Age Cymru yn meddu ar unrhyw atebolrwydd pellach i'r naill barti na'r llall, a hynny er enghraifft
 6. Mae'r ffotograffau o oedolion neu blant a ddefnyddir o fewn y Safle hwn i ddangos gwaith Age Cymru yn cael eu hachosi gan fodelau ac nid ydynt yn darlunio sefyllfaoedd go iawn
 7. Darperir deunyddiau ar y Safle hwn at ddibenion gwybodaeth neu adrodd yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt. Dylid gofyn am gyngor annibynnol ar faterion ariannol, cyfreithiol a meddygol
 8. Mae angen trwydded i ddefnyddio Eiddo Deallusol Age Cymru a'n Partneriaid Cenedlaethol, gan gynnwys Age UK, Age Scotland, enw a logo Age NI. Bydd Age Cymru a'i bartneriaid cenedlaethol yn ystyried ceisiadau o'r fath yn ôl ei ddisgresiwn ei hun. I ofyn am drwydded cysylltwch â ni
 9. Darperir dolenni i wefannau trydydd parti ar y Safle hwn fel hwylustod i chi yn unig. Nid yw Age Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau trydydd parti cysylltiedig, naill ai at neu o Safle Age Cymru, ac nid yw, o reidrwydd, yn cymeradwyo'r farn a fynegwyd ynddynt. Os byddwch yn penderfynu cael mynediad i unrhyw un o wefannau'r trydydd parti sy'n gysylltiedig â'r Safle hwn, rydych yn gwneud hynny'n llwyr yn eich risg eich hun. Rhaid i unrhyw wefan sydd eisiau creu dolen i unrhyw Age Cymru neu Safle Partner Cenedlaethol, neu i ofyn am greu dolen iddyn nhw, gysylltu â ni
 10. Os oes gwrthdaro rhwng y Telerau ac Amodau hyn a/neu delerau defnydd penodol sy'n ymddangos ar y Safle hwn sy'n ymwneud â deunydd penodol yna bydd yr olaf yn drech
 11. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw'n torri hawliau, cyfyngu, neu atal defnydd a mwynhad y Safle hwn gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad ac ataliad o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon neu a all aflonyddu neu achosi gofid neu anghyfleustra i unrhyw berson, trosglwyddo deunydd anweddus neu sarhaus neu darfu ar lif arferol deialog o fewn y Safle hwn
 12. Oni ofynnir fel arall amdanynt, drwy bostio negeseuon ar unrhyw fwrdd trafod Age Cymru rydych yn rhoi trwydded i Age Cymru i atgynhyrchu'r sylwadau hyn ar unrhyw ran arall o'r Safle ac mewn unrhyw gyhoeddiadau eraill
 13. Lle y gallwch gyflwyno unrhyw gyfraniad i'r Safle hwn rydych yn cytuno, drwy gyflwyno eich cyfraniad, i roi Age Cymru am byth, heb fod yn ecsgliwsif, hawl heb fod yn gyfyngedig, is-drwyddedadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gwaith deilliadol o, dosbarthu, perfformio, chwarae, ac ymarfer yr holl hawliau hawlfraint a chyhoeddusrwydd mewn perthynas â'ch cyfraniad ar draws y byd a/neu i ymgorffori'ch cyfraniad mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfryngau sydd bellach yn hysbys neu'n hwyrach ddatblygu am dymor llawn unrhyw hawliau a all fodoli yn eich cyfraniad. Os nad ydych am roi'r hawliau a nodir uchod i Age Cymru, peidiwch â chyflwyno'ch cyfraniad i Age Cymru
 14. Drwy gyflwyno eich cyfraniad i Age Cymru rydych yn gwarantu mai eich cyfraniad chi yw eich gwaith gwreiddiol eich hun a bod gennych hawl i sicrhau bod age Cymru ar gael ar gyfer unrhyw rai neu'r holl ddibenion a bennir uchod. At hynny, rydych yn gwarantu nad yw eich cyfraniad yn ddifenwol, nid yw'n torri unrhyw gyfraith, byddwch yn indemnio Age Cymru yn erbyn pob ffi cyfreithiol, iawndal a threuliau eraill y gall Age Cymru fynd â hwy o ganlyniad i dorri'r warant uchod a hepgor unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad at ddibenion ei gyflwyno i'r Safle a'r dibenion a bennir uchod
 15. Mae gan Grŵp Age Cymru yr hawl i dynnu unrhyw ddeunydd neu bostio rydych yn ei wneud ar y Safle hwn yn ôl ei ddisgresiwn
 16. Os na dderbynnir y Telerau ac Amodau hyn yn llawn, rhaid terfynu'r defnydd o'r Safle hwn ar unwaith
 17. Nid yw Age Cymru yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddifrodi o gwbl, gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, neu unrhyw ddifrodi o gwbl sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â defnyddio neu golli defnydd o'r Safle hwn
 18. Er bod Age Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod y Safle ar gael 24 awr y dydd, nid oes sicrwydd o hyn. Nid yw Age Cymru yn gwarantu na fydd y swyddogaethau sydd yn y deunydd yn y Safle hwn yn ddi-dor neu'n ddi-wall, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y Safle hwn neu'r gweinydd sy'n ei wneud ar gael yn rhydd o firysau neu chwilod. Gall Age Cymru wneud newidiadau i'r deunyddiau ar y Safle hwn, neu i'r wybodaeth, y cynnyrch a'r prisiau a ddisgrifir ynddynt, heb rybudd ar unrhyw adeg. Mae'n bosib fod y deunyddiau ar y Safle hwn yn hen, a dydy Age Cymru ddim yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru'r deunyddiau ar y Safle hwn
 19. Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi yma yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig
 20. Gellir mynd i'r afael ag unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Safle drwy gysylltu â ni

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top