Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Beth allwch chi ei wneud â'ch pot pensiwn

Beth allwch chi ei wneud â'ch pot pensiwn 

Pan fyddwch yn ymddeol, mae angen i chi benderfynu beth i'w wneud â'r arian rydych chi wedi'i arbed tuag at eich pensiwn – eich pot pensiwn. Mae llawer o opsiynau i'w hystyried, ac mae'n bwysig eich bod yn gwneud y dewis gorau i ddiwallu eich anghenion yn y dyfodol. 

Beth yw pot pensiwn? 

Pryd alla i dynnu arian yn ôl o fy mhot pensiwn? 

Sut y gallaf ddefnyddio fy mhwlt pensiwn? 

Beth ddylwn i ei wneud nesaf? 

Beth yw pot pensiwn? 

Eich pot pensiwn yw cyfanswm y cyfraniadau pensiwn rydych chi a/neu eich cyflogwr wedi'u gwneud i arbed ar gyfer eich ymddeoliad. Mae eich pot hefyd yn cynnwys unrhyw dwf cyfalaf a enillir o fuddsoddiadau'r gronfa, yn dibynnu ar sut y sefydlwyd eich cynllun. 

Nid yw eich pot pensiwn yn cynnwys eich Pensiwn Gwladol a ddarperir gan y llywodraeth. 

Dylai eich cronfa anfon datganiad pensiwn atoch unwaith y flwyddyn sy'n dweud wrthych faint gwerth eich pot pensiwn, neu efallai y bydd opsiwn i wirio hyn ar eu gwefan. 

Os ydych wedi gwneud cyfraniadau pensiwn i nifer o botiau pensiwn yna bydd angen i chi gysylltu â phob cronfa ar wahân am ddatganiad. 

Pryd alla i dynnu arian yn ôl o fy mhot pensiwn? 

Mae'n rhaid eich bod wedi cyrraedd isafswm oedran pensiwn penodol a osodir gan eich darparwr cronfa bensiwn i gael mynediad i'ch pot pensiwn - 55 mlynedd fel arfer. 

Efallai y byddwch chi'n gallu tynnu eich pensiwn yn ôl yn gynharach os ydych chi'n ymddeol oherwydd iechyd gwael neu anabledd, ond mae'r rheolau'n dibynnu ar eich cynllun pensiwn. 

Byddwch yn ymwybodol o sgamiau pensiwn gan eich bod yn agosáu at oedran pensiwn.  Mae twyllwyr yn fwy tebygol o fynd atoch gyda chyngor ynglŷn â thynnu'n ôl a buddsoddi eich pensiwn. Efallai y bydd yn eich denu drwy wneud honiad ffug y gallwch gael mynediad at eich pensiwn cyn eich bod yn 55 oed. 

Sut y gallaf ddefnyddio fy mhwlt pensiwn? 

Mae gennych ryddid i ddewis sut rydych chi'n defnyddio pob un o'ch potiau pensiwn, yn seiliedig ar yr hyn sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Daw pob opsiwn gyda'i set ei hun o reolau, ffioedd, budd-daliadau, risgiau a materion treth. 

Mae penderfynu beth i'w wneud â'ch pot pensiwn yn gallu bod yn gymhleth - mae llawer o ffactorau i'w hystyried a thelerau ariannol i'w deall. Gofynnwch am gyngor gan ymgynghorydd ariannol annibynnol rheoledig cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ac ystyriwch eich holl opsiynau yn ofalus - gweler y cysylltiad gyda'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol isod. 

Beth ddylwn i ei wneud nesaf? 

Lawrlwythwch ein Factsheet 91: Rhyddid a budd-daliadau pensiwn

Ar hyn o bryd mae'r dogfennau a restrir uchod nad oes ganddynt hypergyswllt ar gael yn Saesneg yn unig – gellir gweld copïau ar fersiwn iaith Saesneg ein gwefan. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi fersiwn Gymraeg.

Ewch i wefan Pension Wise i gael rhagor o wybodaeth am eich opsiynau pot pensiwn

Money Advice Service - siarad ag ymgynghorydd ariannol ar ôl ymddeol 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98.

 

Last updated: Rhag 16 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top