Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Perthynas a theulu

Perthynas a theulu

Prif bynciau

Prif bynciau

Materion diwedd oes

Mae meddwl am ddiwedd eich bywyd yn gallu bod yn anodd, ond gall gwybod y ffeithiau ein helpu ni i reoli'r ffordd rydyn ni'n marw.

Ymdopi gyda phrofedigaeth

Pan rydych chi'n colli rhywun, mae'n gallu teimlo fel bod eich byd wedi torri'n ddarnau. Gall ein cyngor a'n cefnogaeth eich helpu i ymdopi.

Sut i addasu i fyw ar eich pen eich hun

Er y gall fod yn frawychus i ddechrau, mae byw ar ein pennau ein hunain yn sefyllfa y gall y rhan fwyaf ohonom ymdopi â hi.

Ailbriodi yn hwyrach mewn bywyd

Mae'r nifer ohonom sy'n priodi yn hwyrach mewn bywyd yn cynyddu ac mae'r mwyafrif o'r rhain sydd yn ailbriodi eisoes wedi profi ysgariad neu brofedigaeth. Gwyddom y gall fod yn gyfnod cyffrous ac emosiynol, ond mae rhai materion ymarferol i'w hystyried wrth ailbriodi neu ffurfio partneriaeth sifil newydd.

Diogelu pobl hŷn rhag camdriniaeth neu esgeulustod

Rhagor o wybodaeth defnyddiol os ydych chi'n berson hŷn sy'n cael eich cam-drin neu eich esgeuluso, neu os ydych yn pryderu am berson hŷn. Mae hyn yn cynnwys manylion am ddulliau diogelu - gan gynnwys deddfwriaeth berthnasol, canllawiau statudol a pholisïau - ynghyd â chamau ymarferol y gellir eu cymryd i atal camdriniaeth.

Gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl LHDT hŷn

Mae llawer o faterion yn ddiweddarach mewn bywyd yn effeithio ar bobl sydd yn heterorywiol, lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws, ond efallai y bydd angen ystyriaeth benodol am rai materion. Mae'r cyd-destun cyfreithiol wedi newid mewn perthynas â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), a hynny'n bennaf mewn ffordd gadarnhaol. Mae gennych chi hawliau sy'n cael eu cydnabod a'u hyrwyddo. Gall gwybod am yr hawliau hyn eich helpu i ddeall systemau a all deimlo'n gymhleth neu'n ddryslyd.

 • End of life issues

  Thinking about the end of life can be difficult, but being informed can help us stay in control of the way we die.
 • Coping with bereavement

  When you lose someone, it can feel like your world has fallen apart. Our advice and support can help you cope.
 • How to adjust to living alone

  Although it may be scary to begin with, living on our own is a situation most of us can adapt to.
 • Remarrying in later life

  The number of us getting married in later life is increasing and the majority of these are remarriages after a divorce or bereavement. We know what an exciting and emotional time it can be, but there are also some key practical issues to consider when remarrying or forming a new civil partnership.
 • Protecting older people from abuse or neglect

  Further information to help if you are an older person who is being abused or neglected, or you are concerned on an older person’s behalf that they are being abused. This includes details on approaches to safeguarding – including relevant legislation, statutory guidance and policies – together with practical steps that can be taken to stop abuse.
 • Information for older LGBT people

  Many issues in later life are similar whether you’re heterosexual, lesbian, gay, bisexual or trans, but some matters may need specific consideration. The legal context has changed in relation to lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) people, mainly in a positive way. You have rights that are recognised and championed. Knowing these rights can help you navigate through systems that can feel complicated or confusing.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top