Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Trafod Arian

Bob blwyddyn, amcangyfrifir bod hyd at werth £200 miliwn o Gredyd Pensiwn yn mynd heb ei hawlio gan bobl hŷn yng Nghymru. Allech chi fod yn un o'r bobl sydd ar eu colled?

Y llynedd, fe wnaeth partneriaeth Age Cymru gefnogi pobl hŷn i hawlio mwy na £7.5m o fudd-daliadau a hawliau.

Mae ein canllawiau arian yn cynnig gwybodaeth am amrywiaeth o fudd-daliadau, a sut i fynd ati i'w hawlio, er mwyn i chi sicrhau nad ydych chi'n un o'r rhai sydd ar eu colled. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau, neu ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 er mwyn i ni anfon copi o’r canllawiau i’ch cartref am ddim.

Mwy o arian yn eich poced

Mae llawer iawn o fudd-daliadau gwladol yn mynd heb eu hawlio. Allech chi fod ar eich colled? Mae ychydig o arian ychwanegol yn gallu mynd yn bell, felly beth am fwrw golwg ar beth allech chi fod yn ei hawlio?

Lwfans Gweini

Os oes gennych anabledd neu salwch sy'n golygu y gallech fod angen help ychwanegol gartref efallai y byddwch yn gallu hawlio Lwfans Gweini.

Lwfans Gofalwr

Lwfans Gofalwr yw'r prif fudd-dal lles i helpu gofalwyr. Hyd yn oed os nad ydych chi'n meddwl amdanoch eich hun fel gofalwr, mae'n werth gwirio os allai Lwfans Gofalwr eich helpu.

Help gyda Threth y Cyngor

Mae'r Dreth Gyngor yn dreth orfodol, sy'n seiliedig ar eiddo sy'n cael ei dalu i awdurdodau lleol. Mae'n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth gyda'ch bil Treth Cyngor drwy Gynllun Gostyngiad Treth Cyngor eich awdurdod lleol.

Credyd Pensiwn

Gall Credyd Pensiwn roi ychydig o arian ychwanegol i chi ar ôl ymddeol. Os ydych yn cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd, gallai hawlio Credyd Pensiwn helpu.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn daliad rheolaidd a wneir i chi gan y Llywodraeth unwaith y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Rhoi hwb i'ch incwm

Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallwch chi eu hawlio


Help gyda chostau byw

Mae'n siŵr eich bod wedi sylwi bod cyfanswm eich biliau’n cynyddu, yn enwedig costau ynni. Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am gymorth amrywiol a allai fod ar gael i'ch helpu i ymdopi â chostau cynyddol.

Help gyda chostau byw


Pensiynau'r Lluoedd Arfog

Bob blwyddyn, mae pensiynau'r Lluoedd Arfog yn mynd heb eu hawlio gan filoedd o gyn-filwyr yng Nghymru - cefnogaeth sy'n perthyn yn haeddiannol i'r rhai sydd wedi gwasanaethu eu gwlad, ac a allai helpu i drawsnewid eu bywydau.

Pensiwn y Lluoedd Arfog

Rydyn ni yma i’ch helpu

Rydym yn cynnig cymorth a chyngor drwy Gyngor Age Cymru. Os ydych chi eisiau siarad â rhywun yn uniongyrchol, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ffoniwch ni ar 0300 303 44 98 (codir tâl ar gyfradd leol) (ar agor rhwng 9:00am a 4:00pm, Llun - Gwener). E-bostiwch ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost advice@agecymru.org.uk

 

Last updated: Maw 15 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top